Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése Önkormányzati hatósági ügyek tekintetében saját hatáskörben jár el: Lepsény Nagyközség képviselő-testülete.

Szociális ügyekben átruházott hatáskörben jár el: Szociális- és Egészségügyi Bizottság

Államigazgatási hatósági ügyekben saját hatáskörben jár el: Jegyző

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe jár el.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástíposonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe Lepsény Nagyközség
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
 • személyi igazolvány
 • útlevél
 • jogosítvány
 • igazolások, nyilatkozatok, egyéb bizonyító erejű iratok szükség szerint.
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Általános eljárási illeték: 3000.- Ft
Anyakönyvi kivonat illetéke: a 1990. évi XCIII. törvény szerinti esetekben vagy illetékmentes vagy 2000.- Ft
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Jegyző: dr. Tóth Andrea

A jegyző tevékenységét az alábbi területeken végzi:

 • Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok
 • „a törvényesség őre”
 • Részt vesz a képviselő-testület ülésein
 • Gondoskodik a testületi ülés jegyzőkönyveinek elkészíttetéséről
 • Képviselő-testület hivatalának vezetése
 • Előterjesztések, döntés-előkészítések készítése
 • Aláírásgyűjtő-ív hitelesítése helyi népszavazás, népi kezdeményezés ügyében
 • Pénzügyi ellenőrzési rendszer működtetése
 • Helyi önkormányzatok társulásaival kapcsolatos feladatok ellátása
 • Biztonságos iratkezelés személyi, dologi feltételeinek és eszközrendszerének kialakítása
 • Választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatok
  • Helyi választási iroda vezetése
  • Választási törvényben meghatározott feladatok ellátása
 • Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok
  • temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok
 • Polgári védelemmel kapcsolatos feladatok
 • Építésügyi és területfejlesztési feladatok
  • Településrendezési feladatok
  • Épített környezet kialakításával kapcsolatos feladatok
  • Helyi épített örökség védelme
 • Növényvédelmi feladatok:
  • Parlagfű elleni védekezés ellenőrzése, bírságolás
  • Fás szárú növényekkel kapcsolatos feladatok
 • Veszélyes ebekkel és veszélye állat tartásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök:
  • Engedély kiadása veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartására, tartás ellenőrzése
  • Veszélyes állat tartásának engedélyezése és a tartás ellenőrzése
  • Bírságolás
  • Nyilvántartás vezetése
 • Honvédelemmel kapcsolatos feladatok:
  • Közreműködik a polgármester helyi védelmi feladatainak ellátásában
  • Hadkötelesekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség
 • Birtokvédelmi ügyek
 • Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos feladat és hatáskörök:
  • Hulladékkezelési közszolgáltatási díjhátralék behajtása
  • Környezetet károsító vagy súlyosan veszélyeztető hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos eljárás
  • Hulladékgazdálkodási rendelet előkészítése
  • Elsőfokú természetvédelmi hatósági feladatok ellátása
 • Közoktatással kapcsolatos feladatok:
  • Szakértői vizsgálat elrendelése,
  • Szülő kötelezése
  • Közoktatási információs rendszer működtetésében való közreműködés
  • Törvényességi kérelem ügyekben való eljárás
  • Helyi önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmény vezetőjének kiválasztásával kapcsolatos nyilvános pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása
  • Tankötelezettséggel kapcsolatos eljárások
  • Egyéb közoktatási feladatok.
 • Közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos feladatok:
  • Vezeti a képviselő-testület hivatalát
  • Munkáltatói jogot gyakorol a hivatal köztisztviselői vonatkozásában
  • Kezeli a polgármester, az intézményvezetők és a köztisztviselők személyi anyagát
  • Köztisztviselői és közalkalmazotti állások, vezetői állások betöltéséhez szükséges pályáztatási feladatok ellátása

A feladatok ellátásához kapcsolódó fontosabb jogszabályok:

Általános igazgatási ügyek: Bálint Andrea

Az igazgatási előadó tevékenységét az alábbi területeken végzi:

 • Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok
  • Testületi jegyzőkönyvek vezetése,
  • Önkormányzat működésének segítése, azaz a Képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester, a települési képviselők munkájának segítése, továbbá az ezzel összefüggő szakmai, adminisztratív és technikai feladatok, valamint a polgármester, jegyző napi munkavégzéséhez kapcsolódó feladatok ellátása.
  • Országgyűlési, az önkormányzati képviselő-választáshoz, országos és helyi népszavazáshoz, népi kezdeményezéshez, Európai Parlamenti választáshoz kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása.
 • Jegyzői igazolás ügyek:
  • Működési engedéllyel kapcsolatos feladatok, földhirdetmények, lakáscélú állami támogatások (jelzálog áthelyezése, felfüggesztése), fakivágással kapcsolatos feladatok, méhek nyilvántartása,
  • Hagyatéki eljárás
  • Közútkezelői hozzájárulás kiadása.

A feladatok ellátásához kapcsolódó fontosabb jogszabályok:

Szociálpolitikai ügyek: Sebőkné Balogh Anikó

A szociálpolitikai ügyintéző tevékenységét az alábbi területeken végzi:

 • Szabálysértési ügyek, közérdekű munka ügyek
 • Szociális igazgatási ügyek: rendkívüli és rendszeres segélyezés, közgyógyellátás, szociális étkeztetés, szociális gondozás, Út a munkához program, egyéb szociális ügyek

A feladatok ellátásához kapcsolódó fontosabb jogszabályok:

Gyámügyek: Ungvári Péterné

A gyámügyintéző tevékenységét az alábbi területeken végzi:

 • Jegyzői gyámügyi feladatok ellátása
 • Anyakönyvi és népesség nyilvántartási feladatok

A feladatok ellátásához kapcsolódó fontosabb jogszabályok:

Adó- és munkaügyek: Muskovits Gáborné

Az adó- és munkaügyi ügyintéző tevékenységét az alábbi területeken végzi:

 • Magánszemély kommunális adója:
  • nyilvántartja a község illetékességi területén lévő lakásokat, és nem lakás céljára szolgáló épületeket, telkeket
  • átvezeti a tulajdonjog változásokat, az adókat kiveti
  • a méltányossági kérelmeket elbírálásra előkészíti
 • Gépjárműadó:
  • a község illetékességi területén lévő gépjárműveket nyilvántartja, a tulajdonjog változásokat átvezeti
  • az adókat kiveti
  • a méltányossági kérelmeket elbírálásra előkészíti
  • felderíti az adóalanyokat
  • a törzsadattárba felveszi az adatokat
  • határozatok elkészítése
 • Vállalkozók helyi iparűzési adója:
  • gazdasági, ipari tevékenységet végző vállalkozókat nyilvántartja
  • a bevallások alapján az adókat megállapítja, és kiveti
  • ellenőrzi az adóalanyokat, a méltányossági kérelmeket elbírálásra előkészíti
 • Behajtás, végrehajtás:
  • környezettanulmányokat készít
  • a helyi adókat és idegen helyről kimutatott adóhátralékot nyilvántartja
  • behajtja és könyveli
  • a végrehajtási cselekményeket foganatosítja
  • letiltásokat azonnali beszedési megbízásokat bocsát ki
 • Könyvelés és számítástechnika:
  • adókat vet ki, helyesbít
  • végzi az adatok számítógépen történő rögzítését
  • végzi a törzsadattár feltöltését, és folyamatos aktualizálását
  • folyamatos ellenőrzéseket végez
  • az előírt adatszolgáltatásokat elkészíti, és továbbítja
 • Talajterhelési díj beszedése:
  • bevallások előkészítése
  • talajterhelési díj kivetése, és beszedése
 • Munkaüggyel és bérgazdálkodással kapcsolatos feladatok:
  • ellátja a közmunka programban részt vevő dolgozókkal kapcsolatos személyzeti ügyek intézését,
  • elkészíti a változásjelentőt

A feladatok ellátásához kapcsolódó fontosabb jogszabályok:

Településfejlesztés és rendezés: Hencz István

A településfejlesztési ügyintéző tevékenységét az alábbi területeken végzi:

 • Adó- és értékbizonyítványok:
  • értékeli a község illetékességi területén az ingatlanokat
  • vagyoni bizonyítványokat ad ki
 • Közterület használattal kapcsolatos feladatok
 • Behajtás, végrehajtás:
  • felkutatja a lakcímeket és tartózkodási helyeket

A feladatok ellátásához kapcsolódó fontosabb jogszabályok:

 

Külkapcsolatok és idegenforgalom: Hencz István

A külkapcsolati és idegenforgalmi referens tevékenységét az alábbi területeken végzi:

A feladatok ellátásához kapcsolódó fontosabb jogszabályok:

 

Pénzügy 1: Baranyiné László Krisztina

A költségvetési előadó tevékenységét az alábbi területeken végzi:

 • Költségvetéssel kapcsolatos feladatok:
  • az intézmények adatszolgáltatása és igényei alapján elkészíti az önkormányzat költségvetési koncepcióját
  • összeállítja az önkormányzati szintű költségvetést, képviselő-testületi döntésre előkészíti a költségvetési rendelet-tervezetet
  • nyilvántartja a központi támogatások, cél- és címzett támogatások, pályázat során elnyert pénzek előirányzatait, azok teljesítését
  • figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását a pénzforgalom alakulása alapján
  • szakmai segítséget nyújt az intézményeknek a költségvetés tervezet összeállításához
  • javaslatot tesz a költségvetés módosítására
  • összeállítja az önkormányzat gazdálkodásáról szóló beszámolót, zárszámadási rendelet-tervezetet a számviteli adatok alapján
 • Számviteli feladatok:
  • ellátja a Polgármesteri Hivatal, főkönyvi és analitikus könyvelését
  • gondoskodik az elfogadott költségvetés-módosítás könyveléséről, az elszámolásokon való átvezetésről
  • a törvényben meghatározott módon az időben összesített önkormányzati beszámolót elkészíti
  • előkészíti a havi ÁFA, illetve az éves adóbevallást, egyezteti az adófolyószámla kivonatot
  • önkormányzati támogatások igénylése, egyeztetése a MÁK területileg illetékes igazgatóságával
  • hitelek, kölcsönök, üzletrészek, részvények nyilvántartása
  • elvégzi a leltározással kapcsolatos feladatokat
  • nyilvántartja a nagy értékű tárgyi eszközöket
  • könyveli és feladja a főkönyv felé az éves értékcsökkenést

A feladatok ellátásához kapcsolódó fontosabb jogszabályok:

Pénzügy 2: Kovács Renáta

A költségvetési előadó tevékenységét az alábbi területeken végzi:

 • Pénzügyi feladatok:
  • a pénztár zavartalan működtetése, a készpénzes bevételek és kiadások teljesítése
  • az Önkormányzati Hivatal belső bevételeinek kezelése

A feladatok ellátásához kapcsolódó fontosabb jogszabályok:

 

Pénzügy 3: Jámbor Annamária

A költségvetési előadó tevékenységét az alábbi területeken végzi:

 • Munkaüggyel- és bérgazdálkodással kapcsolatos feladatok:
  • bérfelhasználással kapcsolatos tervezést készít, jelentést állít össze havonta a várható kifizetésekről
  • naprakészen vezeti az előírt és szükséges nyilvántartásokat
  • létszám- és bérnyilvántartást vezet
 • Munkaüggyel és bérgazdálkodással kapcsolatos feladatok:
  • számfejti a hó közi kifizetéseket: megbízási díjakat, napidíjakat, költségtérítéseket.
 • Könyvelés és számítástechnika:
  • a napi pénzforgalmat könyveli és átutal
 • Pénzügyi feladatok:
  • banki tranzakciók intézése, jóváírások, terhelések figyelemmel kísérése,
  • hitelszerződések előkészítése, nyilvántartása, a hiteltörlesztések teljesítése,
  • intézkedik a hátralékok behajtásáról
  • végzi az önkormányzati tulajdonban lévő lakás és nem lakáscélú bérlemények bérleti díjának nyilvántartását, a bérleti díjak számlázását, analitikus nyilvántartását, feladást készít a főkönyvi könyvelés részére
  • az önkormányzat által értékesített vagy bérbe adott ingatlanok, területek, hirdetőtáblák szerződés alapján történő kiszámlázása
  • folyamatosan figyelemmel kíséri a vevői tartozások, kamatmentes kölcsönök törlesztését
  • a naponta beérkező számlákat, azok felülvizsgálata és érkeztetése után továbbítja az illetékes osztályoknak leigazolásra
  • nyilvántartást vezet az egyéb támogatásokról

A feladatok ellátásához kapcsolódó fontosabb jogszabályok:

 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő Lepsény Nagyközségi Önkormányzat
8132 Lepsény, Fő u. 74.
Tel.: +36 22 585 024
Fax: +36 22 585 025
Email: onkpmh@lepseny.huHétfő: 8:00-12:00 / 13:00-16:00
Szerda: 8:00-12:00 / 13:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
 • Szociális igazgatásban használt formanyomtatványok:
  • Kérelem renkívüli települési támogatáshoz
  • Kérelem települési temetési támogatáshoz
  • Kérelem települési lakhatási támogatáshoz
  • Kérelem települési gyógyszertámogatáshoz
  • Kérelem települési ápolási díjhoz
  • Kérelem települési szociális kölcsönhöz
  • Kérelem települési születési támogatáshoz
  • Kérelem szociális étkeztetés támogatáshoz
 • Településfejlesztési és rendezési ügyekben használt formanyomtatványok:
  • Kérelem bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásához
  • Kérelem működési engedély kiadása iránt
  • Kérelem bejelentés köteles ipari tevékenység/telepengedély folytatásához
  • Ebtartás bejelentő formanyomtatvány
  • Kérelem ingatlan körüli közterület fűnyírásához (egyedül élő idős/mozgáskorlátozott lakosok számára)
  • kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására
  • ápolási díj megállapítása iránti kérelem
  • átmeneti segély megállapítása iránti kérelem
  • időskorúak járadékának megállapítása iránti kérelem
  • lakásfenntartási támogatás iránti kérelem
  • óvodáztatási támogatás iránti kérelem
  • közgyógyellátás iránti kérelem
  • házi segítségnyújtás megállapítása iránti kérelem
  • szociális étkeztetés megállapítása iránti kérelem
  • rendszeres szociális segély iránti kérelem
  • tájékoztató az álláskeresési támogatások rendszeréről
 • Pénzügyekben használt formanyomtatványok:
 • Befektetett eszközök
  • Állományba vételi bizonylat immateriális javakról
  • Immateriális javak egyedi nyilvántartó lapja
  • Állományba vételi bizonylat épületekről és egyéb építményekről
  • Tárgyi eszközök állománycsökkenési bizonylata értékesítés és hiány elszámolására
  • Épületek és építmények egyedi nyilvántartó lapja
  • Földterület nyilvántartó lap
  • Beruházások, tárgyi eszközök (műszaki és egyéb berendezések, gépek, felszerelések, járművek) egyedi nyilvántartó lapja
  • Kis értékű (200.000 Ft alatti) tárgyi eszközök nyilvántartó lapja
  • Kis értékű (200.000 Ft alatti) vagyoni értékű jogok és szellem itermékek nyilvántartó lapja
  • Üzembe helyezési okmány
  • Tárgyi eszközök naplója
  • Tárgyi eszjözök analitikus forgalmi naplója
  • Betétlap tartozékok felsorolása
  • Tárgyi eszközök átadás-átvételi bizonylata gazdálkodó szervezeten belül
  • Tárgyi eszköz átadás-átvételi bizonylata gazdálkodó szervezetek között
  • Tárgyi eszközök leltározási egységenkénti (körzetenkéti) nyilvántartó lapja
  • Tárgyu eszközök számtörzskönyve
  • Beruházások, felújítások nyilvántartó lapja
  • Beruházások, felújítások összesítő lapja
 • Készletek
  • Készletnyilvántartó lap (mennyiségi adatokkal), a készletváltozás részletezésével
  • Értékhatáros-eszközök munkahelyi (munkavállalói) nyilvántartása
  • Munaruha nyilvántartó lap
  • Egyéni munkaruházati jegyzék
 • Pénz- és értékkezelés
  • Részvény egyedi nyilvántartó lap
  • Kötvény egyedi nyilvántartó lap
  • Befektetési jegy egyedi nyilvántartó lap
  • Egyéb értékpapír egydi nyilvántartó lap
  • Befektetett pénzügyi eszközök (eladásra vásárolt érték papírok analitikus nyilvántartása)
  • Kötbények, értékpapírok analitikus nyilvántartása
  • Tőkejövedelmek nyilvántartása
  • Munkalap befektetések értékeléséhez
  • Bevételi pénztárbizonylat
  • Kiadási pénztárbizonylat
  • Időszaki pénztárjelentés
  • Címletjegyzék
  • Címletjegyzék a külföldi fizetőeszközökről
  • Készpénzigénylés elszámolásra
  • Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása
  • Meghatalmazás (egyszeri alkalomra)
  • Meghatalmazás (többszöri alkalomra)
  • Rendezvényjegy – elszámolás
  • Hitelek nyilvántartó lapja
 • Leltározás
  • Leltárborító
  • Tárgyi eszközök leltárfelvételi ív gépek, berendezések felvételére
  • Tárgyi eszközök leltárfelvételi ív és összesítő gépekhez, berendezésekhez
  • Kimutatás a tárgyi eszközök hiányáról vagy többletéről
  • Készletek leltárfelvételi íve
  • Leltárfelvételi íg és összesítő készletek felvételére
  • Leltárfelvételi jegyingatlanok (épületek, építmények, telkek) felvételére
 • Selejtezés
  • Tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve
  • Selejtezett tárgyi eszközök jegyzéke
  • Tárgyi eszközök selejtezéséből visszanyert tartozékok, alkatrészek, hulladék anyagok jegyzéke
  • Megsemmisítési jegyzőkönyv
  • Selejtezett készletek jegyzéke
  • A készletek selejtezéséből visszanyert hulladékanyagok jegyzéke
  • Leértékelt készletek jegyzéke
  • Készletek selejtezési, leértékelési jegyzőkönyve
 • Számlák, beérkező és kimenő számlák
  • Készpénzfizetési számla
  • Számla
  • Nyugta
  • Felvásárlási jegy
  • A kimenő számlák és az általános forgalmi adó befizetési kötelezettség nyilvántartása
  • A beérkezett számlák és az előzetesen felszámított általános forgalmi adó nyilvántartása
  • Szállítólevél
 • Megrendelés, kiküldetés, menetlevél
  • Utalvány
  • Megrendelés
  • Belföldi kiküldetésí utasítás és költségelszámolás
  • Kiküldetési rendelvény
  • Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás
 • Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának bizonylatai
  • Szigorú számadási nyomtatványok igénylő lapja
  • Szigorú számadású nyomtatványok munkahelyi (tételes) nyilvántartó lapja
  • Munkahelyi nyilvántartó lap szigorú számadású nyomtatványokhoz
  • Szigorú számadási nyomtatványok nyilvántartó lapja
 • Szigorú számadású nyomtatványok
  • Állományba vételi bizonylat immateriális javakról
  • Állományba vételi bizonylat épületek és építményekről
  • Tárgyi eszközök állománycsökkenési bizonylata értékesítés és hiány elszámolásra
  • Tárgyi eszközök átadás-átvételi bizonylata gazdálkodó szervezetek között
  • Tárgyi eszközök számlatörzskönyve
  • Bevételi pénztárbizonylat
  • Kiadási pénztárbizonylat
  • Időszaki pénztárjelentés
  • Készpénzigénylés elszámolásra
  • Tárgyi eszközök leltárfelvételi ív gépek, berendezések felvételére
  • Tárgyi eszk. lelt. ív és összesítő gépekhez, berend.
  • Kimutatás a tárgyi eszközök hiányáról vagy többletéről
  • Készletek leltárfelvételi íve
  • Leltárfelvételi ív és összesítő készletek felvételére
  • Leltárfelvételi jegy ingatlanok (épületek, építmények, telkek) felvételére
  • Készpénzfizetési száméa
  • Számla
  • Nyugta
  • Felvásárlási jegy
  • Szállítólevél
  • Szigorú számadású nyomtatványok igénylő lapja
Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

2.3 Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Közigazgatási szolgáltatás
Nevelési-, oktatási szolgáltatás
Családsegítési szolgáltatás
Családgondozói szolgáltatás
Védőnői szolgáltatás
Könyvtári és közművelődési szolgáltatás
Szemétszállítás
Díjköteles közszolgáltatások
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása Közigazgatási szolgáltatás:

 • hivatali ügyek intézése
 • jogi képviselő nélkül eljáró felek részére részletes tájékoztatás ügyintézéshez segítségnyújtás
 • ügyviteli szolgáltatások (fax, fénymásolás)

Nevelési-, oktatási szolgáltatás:

 • alapfokú óvodai nevelés és általános iskolai oktatás biztosítása

Családsegítési szolgáltatás:

 • tanácsadói, segítői tevékenység

Családgondozói szolgáltatás:

 • családok részére segítségnyújtás, együttműködés

Védőnői szolgáltatás:

 • csecsemő- és gyermekgondozáshoz tanácsadás
 • felvilágosítás
 • egészségügyi-higiéniai szűrések végzése

Könyvtári és közművelődési szolgáltatás:

 • olvasószolgálat
 • eMagyarország pont üzemeltetése
 • könyvtári kölcsönzési szolgáltatás
 • rendezvényszervezés
 • terem- és eszközbérlet

Szemétszállítás:

 • hetente egy alkalommal kukás szemétszállítás biztosítása

Díjköteles közszolgáltatások:

 • eMagyarország ponton internethasználat könyvtári tagoknak: 120.- Ft/ óra (ÁFÁval)
 • eMagyarország ponton internethasználat nem könyvtári tagoknak: 180.- Ft/ óra (ÁFÁval)
 • Fax, fénymásolás és nyomtatás
 • művelődési ház terem- és eszközbérlet
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás A költségvetésből finanszírozott közszolgáltatásokat az érvényben lévő jogszabályokban meghatározott kivételekkel bárki igénybe veheti, akinek esetében a vonatkozó jogszabályok az adott közszolgáltatásokat nyújtó szerv hatáskörét és illetékességét megállapította.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Közszolgáltatások díja könyvtári tagoknak, valamint nem könyvtári tagoknak

 • eMagyarország ponton internethasználat, díja 120Ft – 180Ft
 • Szkennelés 50Ft/darab – 70Ft/ darab
 • Szövegszerkesztés 100Ft/A4 – 130Ft/A4
 • Fénymásolás (fekete-fehér) 15Ft/A4 – 20Ft/A4
 • Fénymásolás (színes) 20Ft/A4 – 25Ft/A4
 • Nyomtatás (fekete szöveg) 20Ft/A4 – 30Ft/A4
 • Nyomtatás (színes szöveg) 30Ft/A4 – 50Ft/A4
 • Nyomtatás (igazolványkép) 30Ft/darab – 50Ft/darab
 • Nyomtatás (kép, az A4 oldal lefedettségétől függően) 400Ft/A4 – 520Ft/A4
 • Fax (magyar hívószámra) 175Ft/oldal – 225Ft/oldal
 • Fax (külföldi hívószámra) 325Ft/oldal – 425Ft/oldal

2.4 A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke  nincs
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái  nincs
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja  nincs
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei  nincs

2.5 Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei Önkormányzati Hírmondó
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása Közérdekű információk, helyi hírek, hirdetések.
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja Lepsény Nagyközség minden megjelenést követően postán kézbesíti a kiadványt minden helyi lakosnak.
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye A kiadvány ingyenes.

2.6 Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje  A testületi szerv döntéseinek előkészítési rendjét Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének III. fejezete tartalmazza
A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat
8132 Lepsény, Fő u. 74.
onkpmh@lepseny.hu
A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai  A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályait Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének III. fejezete tartalmazza
A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)
 • Képviselő-testületi ülések: Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Nagyterem (8132 Lepsény, Fő u. 74.)
 • Közmeghallgatás: Petőfi Sándor Művelődési Ház (8132 Lepsény, Posta u. 31/A.)
A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói A testületi szerv üléseinek ideje, nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói az alábbi oldalon találhatóak.
A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága
 1. 2017. május 30. 17:00 (nyilvános)
 2. 2017. június 27. 17:00 (nyilvános)
 3. 2017. július 25. 17:00 (nyilvános)
 4. 2017. augusztus 20. (nyilvános)
 5. 2017. szeptember 26. 17:00 (nyilvános)
 6. 2017. október 24. 17:00 (nyilvános)
 7. 2017. november 9. 17:00 (nyilvános)
 8. 2017. november 28. 17:00 (nyilvános)
 9. 2017. december 23. 17:00 (nyilvános)
A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje Nyilvános
A testületi szerv üléseinek napirendje Jegyzőkönyv tartalmazza
A testületi szerv döntéseinek felsorolása Jegyzőkönyv tartalmazza

2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A testületi szerv döntéseinek felsorolása  Jegyzőkönyv tartalmazza
A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)  Jegyzőkönyv tartalmazza
A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza  Jegyzőkönyv tartalmazza
A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok  Jegyzőkönyv tartalmazza
A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota  Jegyzőkönyv tartalmazza
A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától  Jegyzőkönyv tartalmazza
Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól  Jegyzőkönyv tartalmazza

2.8 Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Nincs

2.9 Hirdetmények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények  A Lepsény Nagyközségi Önkormányzat által közzétett hirdetmények és közlemények a hivatalos weboldal főoldalán találhatóak

2.10 Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje  nem releváns
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve  nincs
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)  nincs
Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve  nincs
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai  nincs
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek  nincs
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél  nincs

2.11 Közzétételi listák

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista  nincs
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista  nincs