Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok (régi)

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástíposonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

2.3 Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Közigazgatási szolgáltatás
Nevelési-, oktatási szolgáltatás
Családsegítési szolgáltatás
Családgondozói szolgáltatás
Védőnői szolgáltatás
Könyvtári és közművelődési szolgáltatás
Szemétszállítás
Díjköteles közszolgáltatások
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása Közigazgatási szolgáltatás:

 • hivatali ügyek intézése
 • jogi képviselő nélkül eljáró felek részére részletes tájékoztatás ügyintézéshez segítségnyújtás
 • ügyviteli szolgáltatások (fax, fénymásolás)

Nevelési-, oktatási szolgáltatás:

 • alapfokú óvodai nevelés és általános iskolai oktatás biztosítása

Családsegítési szolgáltatás:

 • tanácsadói, segítői tevékenység

Családgondozói szolgáltatás:

 • családok részére segítségnyújtás, együttműködés

Védőnői szolgáltatás:

 • csecsemő- és gyermekgondozáshoz tanácsadás
 • felvilágosítás
 • egészségügyi-higiéniai szűrések végzése

Könyvtári és közművelődési szolgáltatás:

 • olvasószolgálat
 • eMagyarország pont üzemeltetése
 • könyvtári kölcsönzési szolgáltatás
 • rendezvényszervezés
 • terem- és eszközbérlet

Szemétszállítás:

 • hetente egy alkalommal kukás szemétszállítás biztosítása

Díjköteles közszolgáltatások:

 • eMagyarország ponton internethasználat könyvtári tagoknak: 120.- Ft/ óra (ÁFÁval)
 • eMagyarország ponton internethasználat nem könyvtári tagoknak: 180.- Ft/ óra (ÁFÁval)
 • Fax, fénymásolás és nyomtatás
 • művelődési ház terem- és eszközbérlet
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás A költségvetésből finanszírozott közszolgáltatásokat az érvényben lévő jogszabályokban meghatározott kivételekkel bárki igénybe veheti, akinek esetében a vonatkozó jogszabályok az adott közszolgáltatásokat nyújtó szerv hatáskörét és illetékességét megállapította.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Közszolgáltatások díja könyvtári tagoknak, valamint nem könyvtári tagoknak

 • eMagyarország ponton internethasználat, díja 120Ft – 180Ft
 • Szkennelés 50Ft/darab – 70Ft/ darab
 • Szövegszerkesztés 100Ft/A4 – 130Ft/A4
 • Fénymásolás (fekete-fehér) 15Ft/A4 – 20Ft/A4
 • Fénymásolás (színes) 20Ft/A4 – 25Ft/A4
 • Nyomtatás (fekete szöveg) 20Ft/A4 – 30Ft/A4
 • Nyomtatás (színes szöveg) 30Ft/A4 – 50Ft/A4
 • Nyomtatás (igazolványkép) 30Ft/darab – 50Ft/darab
 • Nyomtatás (kép, az A4 oldal lefedettségétől függően) 400Ft/A4 – 520Ft/A4
 • Fax (magyar hívószámra) 175Ft/oldal – 225Ft/oldal
 • Fax (külföldi hívószámra) 325Ft/oldal – 425Ft/oldal

2.4 A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke  nincs
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái  nincs
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja  nincs
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei  nincs

2.5 Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei Önkormányzati Hírmondó
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása Közérdekű információk, helyi hírek, hirdetések.
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja Lepsény Nagyközség minden megjelenést követően postán kézbesíti a kiadványt minden helyi lakosnak.
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye A kiadvány ingyenes.

2.6 Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje A testületi szerv döntéseinek előkészítési rendjét Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének III. fejezete tartalmazza
A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat
8132 Lepsény, Fő u. 74.
onkpmh@lepseny.hu
A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai  A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályait Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének III. fejezete tartalmazza
A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)
 •  Képviselő-testületi ülések: Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Nagyterem (8132 Lepsény, Fő u. 74.)
 • Közmeghallgatás: Petőfi Sándor Művelődési Ház (8132 Lepsény, Posta u. 31/A.)
A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói A testületi szerv üléseinek ideje, nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói az alábbi oldalon találhatóak.
A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága
 •  2017. május 30. 17:00 (nyilvános)
 • 2017. június 27. 17:00 (nyilvános)
 • 2017. július 25. 17:00 (nyilvános)
 • 2017. augusztus 20. (nyilvános)
 • 2017. szeptember 26. 17:00 (nyilvános)
 • 2017. október 24. 17:00 (nyilvános)
 • 2017. november 9. 17:00 (nyilvános)
 • 2017. november 28. 17:00 (nyilvános)
 • 2017. december 23. 17:00 (nyilvános)
A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje  Nyilvános
A testületi szerv üléseinek napirendje  Jegyzőkönyv tartalmazza
A testületi szerv döntéseinek felsorolása  Jegyzőkönyv tartalmazza

2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A testületi szerv döntéseinek felsorolása  Jegyzőkönyv tartalmazza
A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)  Jegyzőkönyv tartalmazza
A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza  Jegyzőkönyv tartalmazza
A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok  Jegyzőkönyv tartalmazza
A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota  Jegyzőkönyv tartalmazza
A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától  Jegyzőkönyv tartalmazza
Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól  Jegyzőkönyv tartalmazza

2.8 Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Nincs

2.9 Hirdetmények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények  A Lepsény Nagyközségi Önkormányzat által közzétett hirdetmények és közlemények a hivatalos weboldal főoldalán találhatóak

2.10 Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje  nem releváns
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve  nincs
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)  nincs
Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve  nincs
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai  nincs
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek  nincs
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél  nincs

2.11 Közzétételi listák

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista  nincs
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista  nincs