Pályázati felhívás

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás elvégzésére

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat pályázatot hirdet a község közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás keretében történő összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek megfelelően.

I. / A pályázat kiírójának neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat 8132 Lepsény, Fő utca 74.

Telefon: 22/585-024
e-mail: onkpmh@lepseny.hu

II. / A közszolgáltatás tárgya:

 A települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkező háztartási szennyvíz kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez, és tart fenn. Az önkormányzat köteles a közszolgáltató kiválasztására irányuló eljárás lefolytatását követően a közszolgáltatót önkormányzati rendeletben megnevezni. Az önkormányzat felelőssége a kiválasztás során vizsgálni azt, hogy a szükséges engedélyekkel rendelkezik-e a szolgáltató, és csak azt választhatja ki, amelyik az összes jogszabályi feltételnek megfelel. A hulladékszállítási tevékenység engedélyköteles tevékenység, mely tevékenységet a környezetvédelmi előírások betartása mellett a hulladék sajátosságait figyelembe vevő speciális szállítójárművel lehet végezni. A tevékenység végzése megfelelő szaktudást és felszereltséget igényel. A pályázat eredményes lezárásaként a közszolgáltatási szerződés a vízgazdálkodásról szóló 1995 évi LVII. törvény 44/B.§-44/J § alapján kerül megkötésre.

A közszolgáltatási díj kiegyenlítésére a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos között fennálló jogviszony alapján kerül sor. Az Önkormányzat a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás ellátásáért pénzbeli díjat nem fizet, illetve más ellenszolgáltatást nem nyújt, biztosítja azonban a közszolgáltatás ellátásához biztosított költségvetési támogatást (amennyiben az igényelhető).

III./ A közszolgáltatás szempontjából jellemző adatok:

a) a lakosság létszáma: 3141 fő (2022. január 1-jei adat szerint)
b) a közszolgáltatással ellátott terület: Lepsény Nagyközség közigazgatási területe
c) közlekedési jellemzők: 7-es számú főúton közelíthető meg a település.
d) gazdálkodó szervezetek száma, amelyek a szolgáltatást várhatóan igénybe veszik: 2
e) várható folyékony hulladék mennyisége: 44 m3 /év – ebből lakossági 33 m3/év
f) hulladék fajtája és összetétele: háztartási szennyvíz
g) a közszolgáltatás   tervezett   időtartama:   a    közszolgáltatási   szerződés   hatálybalépésétől (előreláthatólag április 05-től 2028. december 31.)

IV./ Résztvevők köre: A pályázat egyfordulós, nyílt.

A pályázaton történő részvétel általános feltételei

1. A pályázaton minden gazdálkodó szervezet, továbbá külföldi vállalkozás Magyarországon nyilvántartásba vett fióktelepe (továbbiakban együtt: vállalkozás) részt vehet, amely érvényes cégbejegyzéssel, illetőleg egyéni vállalkozói igazolvánnyal, valamint a pályázati kiírásban megjelölt tevékenység végzéséhez szükséges – külön jogszabályokban megállapított – érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezik, és nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás nincs

2. A pályázóval szemben támasztott követelmények
A pályázónak legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkeznie kell:

a) a közszolgáltatás ellátásához szükséges, hatósági engedéllyel rendelkező járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel;

b) olyan, a tulajdonában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményében lévő, hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, valamint azok tisztítására, fertőtlenítésére engedéllyel rendelkező vállalkozással kötött szerződéssel;

c) olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek;

d) a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – köztisztasági munkagép- és járműkezelő településtisztasági szippantógép-kezelő szakképesítéssel rendelkező – szakemberrel; továbbá

e) a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel.

f) a környezetbiztonságra, illetve a havaria elhárítására vonatkozó – a felügyeletet ellátó hatóság által jóváhagyott –

3. A több vállalkozás együttes pályázat benyújtása esetén:

a) a meghatározott követelményeket és feltételeket a pályázóknak (a vállalt résztevékenységük ellátásához igazodóan) együttesen, minden más követelményt és feltételt a pályázó felek mindegyikének külön-külön kell teljesíteni,

b) az együtt pályázó feleknek ügyvéd, illetve közjegyző által ellenjegyzett (hitelesített) szerződésben kell rögzíteniük az együttműködésük részletes szabályait, feltételeit és biztosítékait, a képviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését és képviseleti meghatalmazását, a megpályázott közszolgáltatási tevékenységek egymás közötti megosztását, a megpályázott közszolgáltatási tevékenységért való egyetemleges felelősségvállalást,

c) az együttesen pályázó felek kötelesek megjelölni maguk közül azt a vállalkozást, amelyet – nyertesség esetén – az önkormányzat közszolgáltatónak minősít,

d) az együttesen pályázó feleknek a b) pont szerinti szerződést (amely szükség szerint a c) pont szerinti kijelölést is tartalmazza) a pályázathoz csatolniuk

V. / A pályázat tartalmi követelményei

1) A közszolgáltatás ellátása során kötelezően és kizárólagosan igénybe vehető ártalmatlanító hely: Dunántúli Regionális Vízmű (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) közszolgáltató által üzemeltetett Balatonfűzfő Szennyvíztisztító Telep (8184 Balatonfűzfő, Papkeszi utca)

2) A közszolgáltatást ellátó köteles szerződést kötni a szennyvíztelepet üzemeltető DRV Zrt-vel amelyben meghatározásra kerül a befogadás díjának és egyéb feltételeinek meghatározása.

3) A pályázónak tájékoztatásul – a közszolgáltatási tevékenysége gazdasági kockázati tényezőjeként való megítélhetősége érdekében – pályázatában meg kell jelölnie, hogy a pályázaton való részvétel általános feltételeként meghatározott vállalkozási jogosultsága alapján és mellett milyen, a pályázati kiírásban meg nem jelölt egyéb tevékenységeket végez, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy ezek a tevékenységek nyertessége esetén nem veszélyeztetik a közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését.

VI.  / A pályázónak a pályázatban tételesen ismertetnie és igazolnia kell:

1.) A pályázó műszaki alkalmasságának ismertetése:
A pályázónak be kell mutatni:

a) a pályázat benyújtását megelőző 2 évben teljesített szolgáltatásainak mennyiségi és minőségi adatainak ismertetése (ellenszolgáltatás összege, mennyisége, másik fél megnevezése)

b) a közszolgáltatás fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit,

c) használt székhelyének, illetve telephelyének jellemzőit,

d) a hulladékkezelési tevékenysége körébe tartozó létesítményeinek és eszközeinek technikai és műszaki állapotát, a közszolgáltatás ellátásába bevont eszközöket, járművet, gépet, berendezést.

e) az alkalmazott hulladékkezelési technológia, eljárás jellemzőit, gazdaságossági és környezetvédelmi értékelését,

f) a hulladékkezelési tevékenység körében foglalkoztatott szakirányú képesítéssel rendelkező szakembereinek létszámát és képzettségét,

g) személyi állományának   munkavédelmi   felkészültségét   és   védőeszközökkel   való ellátottságát,

h) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működését (a pályázónak gondoskodni kell a közszolgáltatás ellátásához szükséges – legalább telefon alapú – ügyfélszolgálat létrehozásáról és ügyeleti rendszer működtetéséről )

i) fogyasztói érdekeket védő eljárásrendet

j) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjét

2.) A pályázó műszaki alkalmasságának igazolására az alábbi dokumentációkat kell csatolni:

– az előírásoknak megfelelő, érvényes a közszolgáltatás ellátásához szükséges hatósági engedély, az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság igazolása a tevékenység végzéséről,

– szennyvíztisztítótelep befogadó nyilatkozata

– előírásoknak megfelelő telephely használatának jogosultságát igazoló tulajdoni lap, vagy szerződés,

– legalább egy darab a szolgáltatás ellátásához szükséges gépjármű érvényes forgalmi engedélyének másolata;

– legalább egy fő szennyvíz-szállító gépjármű vezetésére megfelelő engedéllyel rendelkező sofőr engedélyének bemutatása

Amennyiben a IV.2. pontban előírtak közül valamely feltételnek pályázó nem felel meg, teljes bizonyító ereje magánokiratban, vagy közokiratban tett nyilatkozatát, hogy azokkal legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkezni fog. A közszolgáltatás megkezdésekor köteles a dokumentumokat bemutatni.

3.) A pályázó pénzügyi alkalmasságának igazolására az alábbi dokumentációkat kell csatolni:

a) 120 napnál nem régebbi cégkivonatot (egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolványt) másolatban,

b) a vállalkozásnak pályázatához csatolni kell a pályázati kiírást megelőző 2 évre vonatkozó pénzügyi mérlegének adatait, egyéni vállalkozó esetén pedig pénzügyi gazdálkodásra vonatkozó bizonyító erejű (2020-2021-es évre)

c) számlavezető bankjának igazolását a pályázó pénzügyi kötelezettségének teljesítéséről és fizetőképességéről, és, hogy az elmúlt 2 évben (2020. január 1-től), volt-e sorban állás a számláján.

d) 30 napnál nem régebbi keltezésű igazolást a köztartozások megfizetéséről (együttes NAV igazolás)

e) nyilatkozatát arról, hogy a vállalkozás nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, felszámolási eljárás nincs folyamatban.

4.) A pályázónak részletes – adatokkal és leírásokkal alátámasztott – ajánlatot kell tennie, melynek fentieken túl ki kell térnie

– a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának meghatározására, valamint beszedésének módjára

– közszolgáltatási díj vonatkozásában az alábbi bontásban

Díj megnevezés Mértékegység Nettó Bruttó
Alapdíj év
Ürítési díj lakossági m3
Ürítési     díj     közületi, céges m3

– díjkalkuláció ismertetésére

A szállítási díjat a vízgazdálkodásról szóló 1995 évi LVII törvény 44/D.§ (1)-(6) bekezdések szerint köteles meghatározni, tekintettel a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatásról szóló 4/2021. (II.03.) számú önkormányzati rendeletre. A díj jelenleg a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény alapján került meghatározásra.

5) Az ajánlathoz a pályázónak csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy:

a) a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadja,

b) ajánlatát, az eredményhirdetést követő legalább 30 napig fenntartja,

c) nyertessége esetén a pályázati kiírásnak és elfogadott ajánlatnak megfelelő közszolgáltatási szerződést az eredményhirdetés napját követő legfeljebb 10 napon belül aláírja.

d) a vízgazdálkodásról szóló 1995 évi LVII törvény 44/H.§ szerinti költségelszámolás benyújtását vállalja

VII.    A pályázati határidő, a pályázat benyújtása

 A pályázat benyújtására nyitva álló határidő: 2023. február 15. /beérkezési határidő! / A pályázatok benyújtásának helye:

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat 8132 Lepsény, Fő u. 74.

A pályázat elbírálásának ideje: az önkormányzat képviselő-testülete a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő elteltét követő legkésőbb 30 napon belül hozza meg döntését.

A pályázat benyújtása

1) A pályázatokat az önkormányzathoz 1 eredeti példányban zárt iratként (borítékolt, csomagolt formában) kell eljuttatni. A borítékon, csomagon fel kell tüntetni a pályázat megnevezését (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtése és elhelyezése-Lepsény), a pályázó nevét és címét.

2) A pályázatokat Lepsény Nagyközségi Önkormányzat 8132 Lepsény, Fő 74. címre kell eljuttatni.

3) A pályázó ajánlatát a benyújtásra nyitva álló határidő leteltéig bármikor módosíthatja, kiegészítheti, pontosíthatja, illetőleg az ajánlatot

4) Az ajánlat módosítása, kiegészítése és pontosítása érdekében a pályázó a benyújtásra nyitva álló határidő leteltét megelőző 7. napig jogosult az önkormányzathoz a közszolgáltatással kapcsolatban kérdést intézni, tőle információt kérni. Az önkormányzat 3 napon belül a kérdést köteles megválaszolni, a kért információt

5) A pályázat benyújtásának nyelve: magyar

VIII.    A pályázat bontása

A pályázatok felbontásának helye és ideje: 2023.február 16., 13.00 óra 8132 Lepsény, Fő u. 74. Tanácsterem

IX.   A pályázat elbírálása

1) A pályázat elbírálásának általános szabályai:

a) Az ajánlatok bírálatának szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

b) A pályázatok elbírálására a képviselő-testület jogosult

c) Az önkormányzat hiánypótlási lehetőséget biztosít egy alkalommal teljes körben.

d) Érvénytelennek kell minősíteni a pályázatot, ha az, a pályázat benyújtására megállapított határidő letelte után érkezett, vagy a hiánypótlási határidő után nem vagy hiányosan tartalmazza azokat a kellékeket és mellékleteket, amelyeket a pályázati kiírás meghatározott. Az érvénytelennek minősülő pályázat az elbírálás további menetében nem vehet részt.

2) A pályázatok minősítése:

a) az értékelés a pályázat tartalmának értékeléséből és a pályázatok rangsorának megállapítására tett javaslatokból áll.

b) az önkormányzatot megilleti az a jog, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és egyik pályázót se hirdesse ki győztesnek.

c) a pályázat nyertesét, amellyel az önkormányzat közszolgáltatási szerződést köt az önkormányzat képviselőtestülete határozatban állapítja meg, majd nevesíti önkormányzati rendeletében.

3) A közszolgáltatási szerződés megkötése:

a) közszolgáltatási szerződést az önkormányzat képviselő-testületének a pályázat nyertesével a képviselőtestületi döntést követő legkésőbb 10 napon belül kell megkötni.

b) a közszolgáltatási szerződésben az önkormányzat kötelességeként kell meghatározni

– a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatását,

– a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységek összehangolásának elősegítését,

– a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítését,

– a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölését,

– a közszolgáltató (a közszolgáltatás azonos elemére több vállalkozás együttes pályázatának nyertessége esetén: a közszolgáltatók) kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását,

c) a közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni:

– a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását,

– a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését,

– a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását,

– a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzését,

– a közszolgáltatás   körébe   tartozó   hulladék   ártalmatlanítására   a    települési   önkormányzat képviselőtestülete által kijelölt helyek és létesítmények igénybe vételét,

– a közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól a települési önkormányzat képviselő-testületének történő legalább évenkénti egyszeri tájékoztatást,

– a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és meghatározott nyilvántartási rendszer működtetését,

– a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetését, – a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjének megállapítását.

Információ Salamon Béla polgármestertől írásban vagy szóban kérhető:

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat 8132 Lepsény, Fő u. 74.

onkpmh@lepseny.hu