Legfrissebbek Lepsényről

Óvodai felvételi kiírás

Hozzáadva: 2018. április 10. | Kategória: Lakossági információk

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján:

Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A felmentést a szülő írásban kérheti a beíratás napjáig. A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

A jelentkezési lap letölthető Lepsény Nagyközség honlapjáról – www.lepseny.hu – vagy személyesen kérhető a Lepsényi Napraforgó Óvoda óvodatitkárától, Kirrné Hartmann Krisztinától. A hosszadalmas várakozás elkerülése végett, időpont egyeztethető a 06-22-437 022-es telefonszámon.

Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti, körzetileg illetékes, vagy választott óvodában lehet. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, akit életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. A Lepsényi Napraforgó Óvoda felvételi körzete Lepsény nagyközség közigazgatási területére terjed ki.

Az óvodába jelentkezhet minden olyan gyermek, aki 2018. augusztus 31-ig legalább a 3. életévét betölti. Gyermeke felvételét kérheti a Szülő, ha a gyermek a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvoda felvételi kérelme teljesíthető.

>> Óvodai felvétel iránti kérelem 2018. <<