Legfrissebbek Lepsényről

Közhírré tétel

Hozzáadva: 2020. június 22. | Kategória: Önkormányzati felhívások

Az alábbi közlemény beszkennelve, pecséttel és aláírással ellátva (1. oldal) Az alábbi közlemény beszkennelve, pecséttel és aláírással ellátva (2. oldal) Az alábbi közlemény beszkennelve, pecséttel és aláírással ellátva (3. oldal)

Kifüggesztve: 2020. június 22.
Levétel: 2020. július 14.

Fejér Megyei Kormányhivatal

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán a Triász-Homok Kft. által benyújtott kérelem alapján közigazgatási hatósági eljárás indult a Lepsény, 010/23 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 10 tonna/nap kapacitás feletti nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálata tárgyában a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.15.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint. A tervezett tevékenység a Rendelet 3. számú mellékletének 107. pontja alapján a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatában hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység.

A rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében közhírré teszem az alábbiakat:

Az ügy tárgya: előzetes vizsgálati eljárás a Triász-Homok Kft. által a Lepsény, 010/23 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 10 tonna/nap kapacitás feletti nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység tárgyában

Az eljárás megindításának napja: 2020. június 16.

Az ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 45 nap.

Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdésében foglaltak.

Az eljáró hatóság megnevezése:

Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság)

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8:30 – 12:00
Szerda: 8:30 – 12:00 és 13:00 – 15:00
Péntek: 8:30 – 12:00
Kedd, Csütörtök: nincs ügyfélfogadás!

A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (Cégkapun keresztül, E-papíron), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot. Elérhetőségeink az első oldal lap alján találhatóak.

Ügyintézők neve és hivatali elérhetősége:   Sturmné Laczó Andrea, dr. Majer Andrea
Telefon: 06-22-514-300
Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

A tevékenység megismertetése

A Triász-Homok Kft. építési bontási hulladékok aprítását, osztályozását, majd minősítést követően azok értékesítését kívánja végezni.

A telephelyre beszállításra kerülő hulladékot a telepvezető szemrevételezéssel ellenőrzi, majd a szállító jármű a hulladék fajtájának megfelelő területre helyezi. Ekkor ismét ellenőrzik a hulladék összetételét. Ha abban a szállítmányon megnevezettől eltérő összetételű hulladék, vagy esetlegesen veszélyes hulladék található, a hulladékot visszarakodják a szállító járműre, és az átvételt megtagadják.

Előválogatás során a bontási hulladék egyéb szennyezőanyagoktól (papír, műanyag, fa) való megtisztítása, valamint a tégla hulladék válogatása kézi erővel, míg az anyagfajták homogenizálása, fajtánként történő elkülönítése erővel történik. A hasznosítható anyagokat fajtánként deponálják a telephelyen, a nem hasznosítható anyagokat (papír, műanyag, fa) pedig konténerben gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező szervezetnek adják át.

A beszállított hulladékból a nagyméretű, 60 cm élhosszúságúnál nagyobb, tömböket külön deponálják a törőfejjel, vagy betonroppantóval felszerelt kotrógép segítségével aprítják a törőgép garatjára feladható méretűre.

A törőgép előosztályozóval felszerelt, ami a föld leválasztását végzi a beton, tégla, stb. törmeléktől. Amennyiben a beszállított törmelékben a föld aránya magas – 50 % vagy annál több – úgy az előosztályozást síkrostával végzik.

A vasbeton törése során a vasat külön gyűjtik, majd kezelésre kerül átadásra.

A földtől és apró frakciótól megtisztított betontörmeléket aprítják,majd a megrendelői/felhasználói igények szerint frakcionálják.

A végfelhasználás jellegétől függően az út- és alépítményi, ágyazati anyagok előállítása során alkalmanként igény jelentkezik a különböző szemcseméretű anyagok keverésére, melyet homlokrakodó-géppel végeznek el.

A végfelhasználásra előkészített hulladékot a Triász-Homok Kft. a saját Technológiai utasításában foglaltak szerint szennyeződésmentesség igazolásával (laboratóriumban megvizsgáltatja), szemleoszlás vizsgálattal, valamint teljesítmény nyilatkozattal látja el, majd alépítményi munkákhoz, feltöltésekhez, mint jól tömöríthető nyersanyag használható fel.

Az apríts és osztályozás során az esetleges kiporzást a gépre szerelt berendezés segítségével, porlekötő-vízpermetezéssel csökkentik.

A hasznosítási technológia tervezett kapacitása évente 300 000 tonna.

A vélelmezett hatásterület kiterjedése

A tervezett tevékenység hatásterülete a mellékletek közül a 4_Környezetvédelmi_terkep.pdf elnevezésű térképen lehatárolt ingatlanokat érinti.

Az alábbiak szerint tájékoztatom a nyilvánosságot:

A Környezetvédelmi Hatóság intézkedett a kérelemnek és a mellékleteinek a honlapján (http://kornyezetvedelem.fmkh.hu) történő közzétételéről.

Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság közleményének megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni.

Az eljáró Környezetvédelmi Hatóság megnevezését és elérhetőségét a Közlemény 1. oldala tartalmazza.

Az Ákr. 10. § (1) bekezdése szerint, ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

Felhívom a figyelmet, hogy a civil szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének a Környezetvédelmi Hatósághoz történő benyújtásával igazolhatja.

A Környezetvédelmi Hatóság az Ügyfél számára ügyfélfogadási időben biztosítja – az Ákr. 5. § (1) bekezdésében és 33. § (1) bekezdésében foglaltak alapján fennálló – nyilatkozattételi,valamint iratbetekintési jogai gyakorlásának lehetőségét.

Az eljárást lezáró döntés nyilvánosságra hozatalára a Rendelet 5. § (6) bekezdése az irányadó.

A Rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében a Környezetvédelmi Hatóság a következő döntéseket hozhatja:

a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú elléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások; valamint

– jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelmebe vételével a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit, és ha a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményei;

– ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit;

– ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;

b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;

c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merült fel,

– ennek tényét rögzíti és – az alábbi pontban foglaltak kivételével – megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

– ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni.

d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembe vételével írja elő.

A közlemény közzétételének időpontja: 2020. június 17.

A közlemény kifüggesztésének időtartama: 21 nap.

Székesfehérvár, 2020, június 17.

Dr. Simon László
kormánymegbízott
nevében és megbízásából

Rákóczi Mária
osztályvezető