Humán kapacitások fejlesztése Enying térségében

Széchenyi 2020 - Európai Szociális Alap infóblokk

 

 

 

 

 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„HUMÁN KAPACITÁSOK FEJLESZTÉSE ENYING TÉRSÉGÉBEN“
2020. június 03.

A pályázat célja volt Enying és a környékén lévő további öt településen (Mezőszentgyörgy, Lepsény, Lajoskomárom, Mezőkomárom, Szabadhídvég) a humán közszolgáltatások integrált fejlesztése, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a fejlesztendő térségben, elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, összességében a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.

 

Pályázatunk hozzá kívánt járulni Enying térségében az egyes humán közszolgáltatásban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát.

A projekt azt is megcélozta, hogy az elérhető alapszolgáltatások a helyi kisközösségekben személyre szabott módon valósuljanak meg, továbbá a nem állami szervezetek szolgáltatásokba vonást. Szerettük volna a lakosokat bevonni a szolgáltatások tervezésébe és fejlesztésébe. Kidolgozott programunk hozzájárult a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáféréshez iskolán kívüli programok megvalósításán keresztül személyiség és kompetenciafejlesztő programokkal. mentorként kijelölésre került 1 fő az iskola tanárai közül, aki meghatározott időig a korai iskolaelhagyást megelőző modellprogramban a szociális hátrányokkal küzdő csoportok részére tevékeny segítséget nyújtott a lemorzsolódás megelőzésében, elkerülésében a Fekete István Általános Iskolában.

Fontos elem pályázati programunkban a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének és az óvodapedagógusok képzettségi szintjének emelése, megjelenik benne a család által betöltött központi szerep és a komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, szolgálva az egész életen át tartó tanulás, a nélkülözhetetlen alapkészségek elsajátításának elősegítését. A pályázat kapcsán 1 fő lett megbízva a tanácsadói és szakértői szolgáltatás elvégzésével, melynek kapcsán megvalósultak a következő tevékenységek: szupervízió/szakmai konzultáció; SNI gyerekek nevelésével kapcsolatos tanácsadás; korai, kisgyerekkori fejlesztéssel kapcsolatos tanácsadás; óvodába járást akadályozó tényezők feltárása.

A projekt keretében a Lepsényi Napraforgó Óvodában Családi napok kerültek megrendezésre a helyi tantervhez illeszkedő képzési tematikával a tanulói aktivitásra épülő extrakurrikuláris tevékenységek részeként a szülők bevonásával. Az óvodában a projekt során szülői informáló, szemléletformáló támogató tevékenységként „szülőakadémia” is megvalósult. A komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés során, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléséhez való hozzáférésének biztosítására csoportos kirándulások, integrációs programok valósultak meg.

A szülők és a köznevelési intézmény közötti kapcsolat, együttműködés kialakítása, erősítése érdekében, családi, valamint az egészég komplex fejlesztését támogatandó egészséghét rendezvények valósultak meg az óvodai programokba illesztett tevékenységekkel.

Az Öko-klubfoglalkozások a gyerekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését segítette elő az iskolán kívüli programok megvalósításával, helyi kezdeményezések támogatásával kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű tanulók bevonására tevékenység részeként a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek bővítésére, öko-tudatosság fejlesztésére.

Tematikus szünidei programok megszervezésére és témahetekre került sor, a helyi tantervhez illeszkedő képzési tematikával a tanulói aktivitásra épülő iskolán kívüli tevékenységek részeként.

Tekintve a program összetettségét a megvalósító konzorciumban az érintett települések önkormányzatain kívül részt vesz az OFA Nonprofit Kft, a Kodolányi János Főiskola és a megye legnagyobb humán kapacitás fejlesztőszervezete az Echo Innovációs Műhely Közhasznú Egyesület.

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb 250.000.000 Ft. A Támogatási összeg Lepsény Nagyközségi Önkormányzat részére 17.632.250 Ft, ami a teljes támogatási összeg 7,0529%-a.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

 

Kedvezményezett: Lepsény Nagyközségi Önkormányzat
Projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése Enying térségében
Projekt száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00001
Támogatás teljes összege: 250.000.000, – Ft
Támogatási összeg Lepsény Nagyközségi Önkormányzat részére: 17.632.250, – Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.05.31.

 

 

További információ kérhető:
Lepsény Nagyközségi Önkormányzat
Huzsvay Szilvia
Telefon: 22/585-024
E-mal cím: palyazat@lepseny.hu

 

A Sajtóközlemény beszkennelt formátumban (második oldal)