Legfrissebbek Lepsényről

Kiberbiztonsági tippek

Hozzáadva: 2022. december 12. | Kategória: Lakossági információk

 

A Fejér-Megyei Rendőrség közleményét a biztonságos internethasználatról erre a linkre kattintva olvashatják.

A karácsonyi készülődés forgatagában is legyen elővigyázatos!

Hozzáadva: 2022. november 25. | Kategória: Lakossági információk

A Fejér megyei Rendőrség tájékoztatója a karácsonyi időszakban hasznos elővigyázatosságokról

TÁJÉKOZTATÁS IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL  

Hozzáadva: 2022. november 21. | Kategória: Lakossági információk

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 460/2022. (XI.10.) Korm.rendelet alapján – tekintettel a megnövekedett energiaárakra – a Lepsényi Polgármesteri Hivatalban

2022.december 22. napjától 2023. január 6. napjáig Igazgatási szünetet rendelt el; az Igazgatási szünet alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

 

Az Igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap

2022.december 21. napja (szerda)

Az Igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap

2023.január 9. napja (hétfő)

 

Köszönve megértésüket:

 

Dr. Szüts Dóra Katalin
jegyző

 

 

 

 

 

Beszámoló a környezeti állapot értékeléséről

Hozzáadva: 2022. november 21. | Kategória: Lakossági információk

2022.

BESZÁMOLÓ

 a lakóhelyi környezet állapotáról

 

 

Tisztelt Képviselőtestület!

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 51. § (3) alapján, „A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot.„

Lepsény település környezeti állapotának helyzetét az alábbiakban kívánjuk összefoglalni:

1.) A LEVEGŐMINŐSÉG ÁLLAPOTA

Településünk légszennyezettségi helyzete

A környezeti levegő minősége

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet Lepsényt a (Veszprém – Székesfehérvár tengelybe tartozó településként) a 4. zónába sorolta. A kapcsolódó rendeletek értelmében a 4. zónához tartozó településeken az alábbi emissziós koncentráció értékek jellemzők:

 • Szilárd részecske: 30-40μg/m3(egészségügyi határérték: 40μg/m3)
 • SO2: 35 μg/m3 alatt
 • NOx (mint NO2) 40-50μg/m3 (egészségügyi határérték: 40μg/m3)
 • CO: 1 mg/m3alatt
 • Benzol (C6H6) 2μg/m3alatt.

A településen mintavevő hely nincs, legközelebb automata mérőállomás Székesfehérváron, Várpalotán és Veszprémben található. Ezért a székesfehérvári állomás adatait vesszük alapul.

A légszennyező anyagok némelyikének levegőben mért mennyisége előző időszakhoz képest kissé emelkedett, más anyagok mennyisége pedig csökkent. Ezeket a kilengéseket azonban okozhatják a régióban folytatott nagy beruházások, illetve az időjárás sajátosságai.

Mért komponens  

SO2

 

NO2

 

O3

 

NOx

 

NO

 

PM10

Határérték 125 µg/m3 85 µg/m3 120 µg/m3 40 µg/m3 40 µg/m3 50 µg/m3
Előző időszak Napi átlagérték 3,6 17,8 27 41,3 16,6 27,7
Tárgy időszak Napi átlagérték 4,35 21,2 57,6 30,3 5,9 21,1

A levegőszennyezés forrásai

Legnagyobb szennyezőnek a közúti közlekedés tekinthető. A település közelében fut az M7 autópálya, valamint nagy forgalma van a települést átszelő 7 sz. út, ami a község Fő utcája is egyben. Ezeken kívül szóba jönnek a közeli főútvonalak, mint az E64 és E71.

Második nagy kibocsátó a különböző mezőgazdasági és ipari jellegű üzemek. A településen, környéken történő nagyberuházások szennyezése is megjelenhet a levegőben.

A kibocsátásuk azonban ritkán közelit, vagy halad meg határértéket, a település légszennyezettsége egyészségügyi határértéken belül marad, elfogadható, ami azt jelenti, hogy egészségügyi kockázat minimális, esetleges kockázatok csak hosszú távú, folyamatos hatás esetén jelentkezhetnek.

Levegőszennyezéshez tartozik még a füstszennyezés, ami elenyésző, téli időszakban, fával, illetve háztartási hulladékkal történő fűtés esetén zavaró hatású. Amennyiben nem tüzelésre alkalmas anyagot égetnek, úgy viszont károsanyagkibocsátás adott helyen igen jelentős is lehet. Bűzhatás ugyancsak nem megfelelő égetési eljárás során, valamint esetlegesen közeli állattartó telepekről származhat.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontja értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozott a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

2020. évi LI. törvény hatályon kívül helyezi az önkormányzat felhatalmazását 2021. január 1. napjával, ezért a Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodásról és a közterület tisztántartására vonatkozó részletes szabályokról szóló 15/2015.(IX.18.) önkormányzati rendeletének 23.§-át, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat hatályon kívül kell helyezni 2021. január 1. napjával.

A levegőszennyezettséget csökkenteni lehet kevesebb égetéssel és fásítással. Lepsény közigazgatási területének erdőterülete igen alacsony, a földek nagyrészt szántóföldi művelésben vannak. A szállópor koncentrációjának mérséklése céljából érdemes növelni a belterület környékén a fás területek arányát.

Hazánkban a levegőminőség mérését, értékelését az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) végzi. A hálózat alapvetően két részből áll: az automata állomások folyamatos mérést végeznek, melyek a légszennyező komponensek széles körét ölelik fel; a manuális hálózat (RIV) pontjain gyűjtött minták elemzése laboratóriumban történik, és kén-dioxid, nitrogén-dioxid (kivételes helyeken ülepedő por) összetevőkre korlátozódik.

A légszennyezés forrásai:

A légszennyezés forrásai különfélék, azok között emberi és természetes eredetűek egyaránt vannak:

 • az elektromos áram termelése során, a közlekedésben, az iparban és a háztartásokban elégetett fosszilis tüzelőanyagok;
 • az ipari folyamatok és az oldószerhasználat, például a vegyipari és a bányászati ágazatban;
 • a mezőgazdaság;
 • a hulladékkezelés.

2.) Víz minőség állapota

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. – mint víziközmű-szolgáltató – feladata a szerződéses alapon rábízott állami, illetve önkormányzati tulajdonban lévő víziközművagyon üzemeltetése. Ezen közművagyon korszerűsítését, többek között az ivóvíz minőségének javítását célzó beruházások megvalósítása minden esetben a tulajdonos – a magyar állam vagy az adott önkormányzat – feladatát képezi.

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás szükségessé tette a szolgáltatott ivóvíz minőségére vonatkozó Közösségi előírások alkalmazását. Ennek megfelelően, a szolgáltatott ivóvíz minőségére vonatkozóan kiadásra került a „201/2001. (X.25.) kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről”, illetve az azt módosító 47/2005. (III.11.) kormányrendelet.

A rendelet mikrobiológiai, kémiai, indikátor és mikroszkópos biológiai vízminőségi jellemzőket ad meg, melyeket a szolgáltatónak a rendeletben megadott gyakorisággal vizsgálnia kell. Az ivóvíz minőségét természetesen az illetékes Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya/Osztálya is folyamatosan ellenőrzi. A vízminőségi jellemzőkhöz a rendelet határértékeket is megad.

A korábbi határértékekhez viszonyítottan egyes határértékek szigorodtak vagy változatlanok maradtak, mások pedig enyhébbek lettek.

Ivóvízminőségi paraméter Határérték
Összes keménység (nko) 5 – 35
pH 6,5 – 9,5
Fajlagos elektromos vezetőképesség (mS/cm) 2500
Kémiai oxigénigény (permanganátindex, KOIps)    (mg/l O2) 5
Nátriumkoncentráció (mg/l) 200
Kálciumkoncentráció (mg/l)
Magnéziumkoncentráció (mg/l)
Arzénkoncentráció (µg/l) 10
Ammóniumkoncentráció (mg/l) 0,5
Nitrátkoncentráció (mg/l) 50
Nitritkoncentráció (mg/l) 0,5
Kloridkoncentráció (mg/l) 250
Szulfátkoncentráció (mg/l) 250
Vaskoncentráció (µg/l) 200
Mangánkoncentráció (µg/l) 50
Alumíniumkoncentráció (mg/l) 0,2
Fluoridkoncentráció (mg/l) 1,5

A rendelet szerint a szolgáltatott ivóvíz abban az esetben tekinthető kifogástalan minőségűnek, amennyiben valamennyi előírt határértéknek megfelel.

A lakosság jó minőségű ivóvizet kap, mely egészségre nem káros, fogyasztásra teljesen alkalmas. A településen szolgáltatott ivóvíz minősége az elmúlt időszakban nem változott.

Lepsényen átfolyó vízfolyás a Cinca-Csíkgát a Sió bal oldali mellékvize, egyben környezeti kincse a községnek, mely ökológiai folyosót biztost az élővilág számára. A vízfolyás kezelője a KDT Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. A vízfolyás a csapadékvizek befogadója is egyben.

A csapadékvíz elvezető rendszer állapota változó. A központi területeken a csatornák zártak vagy burkolt medrűek, ezek nagy része a közelmúltban épült ki, műszaki állapotuk megfelelő. A rendszer további részein nyílt földmedrű árkok vannak. Ezek műszaki állapota, kiépítettsége, valamint fenntartottsága kielégítő. A kapubejárók alatti átereszek fenékszintje és keresztmetszete kielégítő.

Fokozott veszélyt jelent a felszín alatti vizekre az is, hogy a megye területének jelentős része felszíni szennyeződésre erősen érzékeny (karszt, magas talajvízállású területek, dunai kavicsterasz). Emellett a fajlagos vízfogyasztás elmúlt években bekövetkezett csökkenésével a szennyvizek koncentráltabbakká váltak.

A vízbázisok védelme, a vízminőség megőrzése, javítása érdekében fontos célkitűzés:

 • a már csatornázott településeken a közcsatornára kapcsolt lakások részarányának növelése;
 • a csatornával és szennyvíztisztítóval rendelkező települések számának növelése;
 • az üzemi (ipari, mezőgazdasági/állattartó telepek) tisztítási/előtisztítási hatékonyságának növelése;
 • a prioritási szempontok alapján kedvezőtlen helyzetű településeken az egyedi, de hatékony kezelés (pl. természeteshez közelálló rendszerek) megvalósításának elősegítése, támogatása.
 • A felszíni vizek minőségének hosszabb távon történő javítása, ezen belül
 • A felszín alatti vízbázisok mennyiségi és minőségi védelme, ezen belül:
  • a sérülékeny vízbázisoknál a védőövezetek kijelölése, a szükséges intézkedések meghatározása és akcióprogramok indítása;
  • a felszín alatti vizeket veszélyeztető szennyező források és környezetkárosodások felszámolása (pl. illegális hulladéklerakók, talajszennyezések …);
  • a talajvizek szennyezettségének, a diffúz terheléseknek (pl. műtrágyázás, szennyvízszikkasztás …) a csökkentése;
  • a felszín alatti vízkészletek mennyiségi és minőségi védelmével összefüggésben a használt vizek kezelést, tisztítást követő hasznosításának elősegítése (pl. öntözés, talajvízdúsítás, csapadékvizek visszatartása…); Forrás: Fejér Megyei Önkormányzat (Környezeti elemek védelme)

3.) Hulladékkezelés és hulladékgazdálkodás

A hulladékokat keletkezésük helye, illetve összetételük alapján több csoportba sorolhatjuk.

A települési szilárd hulladék begyűjtését az Vertikál Zrt. végzi. A településről a lakossági hulladékot a kihelyezett szabványosított gyűjtő-edényekből hetente egyszer szállítják el, pénteki napon. A közszolgáltatás a település lakott területein teljes. Az összegyűjtött nem veszélyes települési szilárd hulladékot a polgárdi hulladéklerakóban helyezik el.

A begyűjtött hulladékok nagyobb része a rendszeres begyűjtésből származik, de jelentős mennyiségek kerültek összegyűjtésre konténerekben is.

Hulladékudvar a településen bezárásra került, veszélyes hulladékot Polgárdi hulladéklerakó területén vesznek át.

A település lakosságának lehetősége van szelektívhulladékgyűjtésre, a községen belül két helyen kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő edényzetekbe.

Lakossági szelektív konténerek átvétele, szelektív gyűjtést a szolgáltató végzi.

Megállapíthatjuk, hogy a településen a hulladékok begyűjtése, rendszeres szállítása megoldott.

Az elhagyott hulladékok felszámolása közterületeken az Önkormányzat feladata, amelyet a 2015-ös évtől START közfoglalkoztatási programok keretében napi rendszereséggel ellát.

Mindnyájunk közös érdeke, hogy tiszta környezetben éljünk, ezért az önkormányzat alkalmazásában álló mezőőr, valamint a polgármesteri hivatal alkalmazásában álló közterület felügyelő kolléga is többször ellenőrzi a települést.

Hulladékgazdálkodás

A főbb hulladékgazdálkodási irányelvek:

 1. A hulladékképződés megelőzése, valamint a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése (pl. az anyag- és energiatakarékos, hulladékszegény technológiák alkalmazása, a legkisebb tömeg és térfogatú hulladékot és szennyező anyagot eredményező termékek előállítása, a hulladékként kockázatot jelent anyagok kiváltása stb.).
 2. A keletkező hulladékok hasznosítása, a hasznosított anyaghányad és energiaarány növelése (pl. az ismételt felhasználás növelése, másodnyersanyagok kinyerése és a nyersanyagoknak ezekkel történő helyettesítése, a hulladék energiahordozóként való felhasználása).
 3. A hulladékok hasznosítási lehetőségeknek megfelelő, elkülönített gyűjtése (szelektív hulladékgyűjtés), a hasznosítás gazdasági és technológiai feltételeinek biztosítása esetén.
 4. Ártalmatlanítás, azaz a már nem hasznosítható hányad vagy a lerakáshoz képest aránytalanul magas hasznosítási költséggel kezelhető hulladékok környezetkímélő, biztonságos lerakása.

Forrás: Fejér Megyei Önkormányzat (Környezeti elemek védelme)

5.) Zajterhelés

Zajszennyezésről 65 decibeles szint felett beszélhetünk, az emberi fájdalomküszöb pedig 140 decibelnél kezdődik. Az előírások szerint a maximális zajszint nappal 45-55 decibel között van, míg éjszaka a pihentető alvás feltétele a maximum 35-45 decibeles hangerősség. A település zajterhelését leginkább a településen átmenő közúti forgalom zaja okozza. A zajterhelés várható mértéke nem meghaladja meg a határértékeket, de gondot kell fordítani a település belterületén található fő közlekedési utak javítására (kátyúzás, csatornafedlapok szintre emelése), hiszen ezzel is csökkenthető a zajhatás. Azonban gondot okoz ennek végrehajtása, ugyanis a fő közlekedési utak nem önkormányzati tulajdonban állnak.

A Képviselő-testület a 16/2020 (VII.03.) számú önkormányzati rendelettel fogadta el a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeit, melynek 9.§-a a zaj és rezgésvédelemmel kapcsolatos magatartásokat összegzi, melyet a testület a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősít.

Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos magatartások

 1. §

Zaj-és rezgésvédelemmel összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki

 1. a községben zajjal járó építési, bontási tevékenységet 21.00 és 06.00 óra között végez, kivéve a közművek meghibásodásának javításából adódó, valamint a rendkívüli időjárás következtében szükségessé váló munkálatokat,
 2. a községben az ingatlanon zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet hétköznap 21.00 és 6.00 óra között, szombat, vasárnap és ünnepnapon 20.00 és 9.00 óra között, valamint 15.00 és 20.00 óra között végez,
 3. a községben a vendéglátó egység kerthelyiségében, teraszán hangosító berendezést munkanapon 22.00 és 7.00 óra között, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napon 22.00 és 9.00 óra között engedély nélkül üzemeltet,
 4. lakásán kívül rádió- és televízió közvetítést, egyéb hangtechnikai eszközt használ, bármilyen zajkeltő tevékenységet végez munkanapon 21.00 és 7.00 óra között, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napon 21.00 és 9.00 óra között,
 5. a napi egy óra időtartamot meg nem haladó közterületi rendezvény tartására vonatkozó bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget,
 6. a napi egy óra időtartamot meghaladó közterületi rendezvényt engedély nélkül tart vagy a zajkibocsátási engedélyt a helyszínen nem mutatja be,
 7. a zajkibocsátási engedélyben előírt műszeres, zajkibocsátási határérték mérési kötelezettségének nem tesz eleget,
 8. a kereskedelmi és vendéglátó egységben engedély nélkül zeneszolgáltatást végez,
 9. a kereskedelmi és vendéglátó egység bejelentett nyitvatartási idejét 5%-kal túllépi.

Összességében a környezeti állapot értékelése alapján megállapítható, hogy Lepsény település a közepesen szennyezett területek közé sorolható. Lakókörnyezetünk szépítését szolgálta ebben az évben a nemrég átadott Egészségház környezetének parkosítása, Jókai és Ifjúság utca járda építése, a településen az új buszmegállók kihelyezése.

Lepsény, 2022.10.30.

Salamon Béla
polgármester

Környezeti állapot értékelés pdf formátumban, aláírással ellátva.

2022. évi népszámlálás – PÓTÖSSZEÍRÁS

Hozzáadva: 2022. november 17. | Kategória: Lakossági információk

A plakát szkennelt verziója, melynek szövege a bejegyzésben lejjebb részletezve van.A népszámlálás 2022 logója

Ha még nem vett részt a népszámlálásban, jelentkezzen a Polgármesteri Hivatalban november 21. és 28. között!

A pótösszeírásban azoknak kell részt venniük, akik a népszámlálási kérdőívet se online, se számlálóbiztos segítségével nem töltötte ki.

A népszámlálásban való részvétel törvényi kötelezettség.

FONTOS: november 28. után már nincs lehetősége kitölteni a kérdőívet. Ne maradjon le!

Pótösszeírás helyszíne: Lepsény Polgármesteri Hivatal.
8132 Lepsény, Fő u. 74.
Időpont: 8.00 – 11.00

További információért a kérdőívről a KSH weboldalán, a nepszamlalas2022.hu oldalon talál.

 

Hirdetmény földértékesítési programról

Hozzáadva: 2022. november 8. | Kategória: Lakossági információk

Tájékoztatom, hogy a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a – jelen levél végén található linkről letölthető – Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A jelen hirdetményekben Szervezetünk további területeket kínál eladásra nyilvánosan, melyekre 30 napig lehet vételi ajánlatot tenni.

Nemzeti Földügyi Központ
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
www.nfk.gov.hu

 

>> Hirdetmény_2022. IV. ütem <<

>> Hirdetmény_2022. V. ütem <<

Vágányzár információ

Hozzáadva: 2022. október 25. | Kategória: Lakossági információk

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy
2022. október 29-től 2022. november 29-ig
Budapest-Kelenföld —Tárnok, Tárnok Kápolnásnyék és
KápolnásnyékSzékesfehérvár állomások között végzett
pályakarbantartási munkák miatt a
30 [Budapest ] Székesfehérvár —Nagykanizsa
vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint
közlekednek.

Teljes vágányzári információt ezen a linken tekinthetik meg.

Áramszünet

Hozzáadva: 2022. október 25. | Kategória: Lakossági információk

Tájékoztatjuk, hogy településükön tervezett áramszünet lesz.

Utca Terület Hrsz. Házszámtól Házszámig Dátum Időpont(tól) Időpont(ig)
Mártírok utca páratlan házszám 1 9 2022.11.04 08:00 16:00
Fő utca páratlan házszám 171 175 2022.11.04 08:00 16:00
Május 1. utca páros házszám 2 4 2022.11.04 08:00 16:00
Május 1. utca páratlan házszám 1 5 2022.11.04 08:00 16:00
Ady Endre utca páratlan házszám 23 27 2022.11.04 08:00 16:00
Petőfi utca páros házszám 2 14 2022.11.04 08:00 16:00
Jókai utca 29 2022.11.04 08:00 16:00
Vasút utca páros házszám 38 40 2022.11.04 08:00 16:00
Napsugár sor 5 2022.11.04 08:00 16:00
Fő utca 1 2022.11.04 08:00 16:00
Pásztor utca páratlan házszám 1 15 2022.11.04 08:00 16:00
Vasút utca páros házszám 44 46 2022.11.04 08:00 16:00
Vasút utca 31 2022.11.04 08:00 16:00
Fő utca páratlan házszám 131 135 2022.11.04 08:00 16:00
Szőlőhegy 280 2022.11.04 08:00 16:00
Fő utca páros házszám 166 180 2022.11.04 08:00 16:00
Nádasdy utca páros házszám 2 4 2022.11.04 08:00 16:00
Arany János utca páros házszám 2 16 2022.11.04 08:00 16:00
Temető utca páratlan házszám 23 25 2022.11.04 08:00 16:00
Kossuth Lajos utca 89 2022.11.04 08:00 16:00
Fő utca 159 2022.11.04 08:00 16:00
Kossuth Lajos utca 7 2022.11.04 08:00 16:00
Ady Endre utca páratlan házszám 7 11 2022.11.04 08:00 16:00
Óvoda utca páros házszám 26 28 2022.11.04 08:00 16:00
Pásztor utca 456 2022.11.04 08:00 16:00
Nádasdy utca páros házszám 12 14 2022.11.04 08:00 16:00
Nádasdy utca 8 2022.11.04 08:00 16:00
Óvoda utca 6 2022.11.04 08:00 16:00
Petőfi utca 20 2022.11.04 08:00 16:00
Hrsz. 1661/3 2022.11.04 08:00 16:00
Posta utca 20 2022.11.04 08:00 16:00
Szőlőhegy 2 2022.11.04 08:00 16:00
Arany János utca 22 2022.11.04 08:00 16:00
Óvoda utca 1 2022.11.04 08:00 16:00
Pásztor utca 485 2022.11.04 08:00 16:00
Róka sétány 1 2022.11.04 08:00 16:00
Kossuth Lajos utca 37 2022.11.04 08:00 16:00
Arany János utca páratlan házszám 1 13 2022.11.04 08:00 16:00
Posta utca páros házszám 2 16 2022.11.04 08:00 16:00
Mártírok utca páros házszám 2 48 2022.11.04 08:00 16:00
Posta utca páros házszám 40 42 2022.11.04 08:00 16:00
Kossuth Lajos utca páratlan házszám 11 15 2022.11.04 08:00 16:00
Posta utca páratlan házszám 49 57 2022.11.04 08:00 16:00
Petőfi utca páratlan házszám 1 9 2022.11.04 08:00 16:00
Nádasdy utca páros házszám 22 28 2022.11.04 08:00 16:00
Pásztor utca páros házszám 2 16 2022.11.04 08:00 16:00
Posta utca páros házszám 24 36 2022.11.04 08:00 16:00
Kossuth Lajos utca páratlan házszám 1 3 2022.11.04 08:00 16:00
Mártírok utca páratlan házszám 13 47 2022.11.04 08:00 16:00
Kossuth Lajos utca páratlan házszám 2 42 2022.11.04 08:00 16:00
Posta utca páratlan házszám 3 7 2022.11.04 08:00 16:00
Rákóczi utca páros házszám 10 18 2022.11.04 08:00 16:00
Rákóczi utca páratlan házszám 13 25 2022.11.04 08:00 16:00
Kossuth Lajos utca páratlan házszám 19 31 2022.11.04 08:00 16:00
Szőlőhegy 1 2022.11.04 08:00 16:00
Ady Endre utca páratlan házszám 1 3 2022.11.04 08:00 16:00
Fő utca páros házszám 114 138 2022.11.04 08:00 16:00
Szőlőhegy 1/X 2022.11.04 08:00 16:00
Fő utca páros házszám 158 162 2022.11.04 08:00 16:00
Vasút utca páratlan házszám 35 45 2022.11.04 08:00 16:00
Templom köz páros házszám 2 4 2022.11.04 08:00 16:00
Ságvári utca 2 2022.11.04 08:00 16:00
Posta utca 915/17 2022.11.04 08:00 16:00
Posta utca 57 2022.11.04 08:00 16:00
Posta utca páratlan házszám 11 45 2022.11.04 08:00 16:00
Ady Endre utca páros házszám 2 24 2022.11.04 08:00 16:00
Templom köz páratlan házszám 1 3 2022.11.04 08:00 16:00
Fő utca páros házszám 184 186 2022.11.04 08:00 16:00
Fő utca páros házszám 142 154 2022.11.04 08:00 16:00
Fő utca páros házszám 162 166 2022.11.04 08:00 16:00
Fő utca páratlan házszám 179 191 2022.11.04 08:00 16:00
Óvoda utca 10 2022.11.04 08:00 16:00
Óvoda utca páros házszám 16 20 2022.11.04 08:00 16:00

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Közmeghallgatás meghívó

Hozzáadva: 2022. október 25. | Kategória: Lakossági információk

Közmeghallgatás meghívója kép formátumban

MEGHÍVÓ

TISZTELT LEPSÉNYI LAKOSOK!

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat nevében tisztelettel meghívom Önöket a

2022. november 3-án 17 órakor kezdődő közmeghallgatásra.

Napirendi pontok:

     * Beszámoló az elmúlt év tevékenységeiről, eredményeiről
* Terveink a következő időszakra
* Lakossági kérdések és vélemények

Helyszín:          Petőfi Sándor Művelődési Ház, Posta utca 31/A.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Salamon Béla
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS

Hozzáadva: 2022. október 21. | Kategória: Lakossági információk, Pályázati információk

Magyar Falu Program fejléc

Lepsény nagyközség az elmúlt években folyamatosan fejlődik, a település vezetői kiemelten kezelik azokat a beruházásokat, amik a lakosság komfortérzetét növelik, amiktől elmondható lesz, hogy jó itt élni. Az Egészségház megépítésével megfelelő körülmények között biztosítjuk az egészségügyi alapellátást minden korosztálynak, a Bölcsőde új épületének átadásával egy új, minőségi szolgáltatást nyújtunk a kisgyermekes családoknak, mindkettő fontos lépés volt a település életében. A Magyar Falu Programban nyújtott pályázatok kisebb lépésekkel segítik a célok megvalósítását, a település népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozását. Ennek egyik szegmense a közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése, ezáltal a településkép, az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítása. A korábbi évekhez hasonlóan idén is lehetőség nyílt utak felújítására pályázni, így az Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása – 2022 című, MFP-UHK/2022 program keretében igénybe vett 30 988 788 Ft vissza nem térítendő támogatásból felújításra került a Fő utca valamint a Rákóczi utca egy része. A kivitelezés befejeztével 2022. október 06-án a beruházás ünnepélyes átadására került sor.

Lepsény, Fő utca

Kép a leaszfaltozott utcaszakaszról

Lepsény, Rákóczi utca

Kép a leaszfaltozott utcaszakaszról

Köszöntjük Lepsény Nagyközség hivatalos honlapján!

Az oldalon található tartalmak feltöltés alatt állnak.

MFF kedvezményezett

Lepsény Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 8132 Lepsény, Fő u. 74.

KAPCSOLAT