Legfrissebbek Lepsényről

Tájékoztatás adóval kapcsolatos változásokról

Hozzáadva: 2021. január 12. | Kategória: Lakossági információk

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóval kapcsolatos
2021. január 1. napjától hatályos változásokról

Az adóalanyok 2021. január 1-jétől nem az önkormányzati, hanem kizárólag az állami adóhatóságon keresztül kötelesek benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat.

Az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság határkörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával teljesítheti.

A helyi iparűzési adóból származó bevétel teljes egészében önkormányzati bevétel. A helyi iparűzési adót a Lepsény Nagyközségi Önkormányzat iparűzési adó beszedési 59300292-11026857 számlájára kell megfizetni.

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja.

Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség 2021. január 1. napjától megszűnik. Továbbra is fennmarad ugyanakkor a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti rendelkezés, amely szerint azon vállalkozásnak, amely valamely településen adóéven belül 180 napot meghaladóan végez építőipari tevékenységet, az adott településen állandó jellegű iparűzési adókötelezettséget eredményező telephelye jön létre. A 180 nap számításakor, a hatályos szabályokkal azonosan az ideiglenes iparűzési tevékenységhez kapcsolódó a folyamatosan és megszakításokkal végzett tevékenységeket egyaránt figyelembe kell venni, mégpedig az adott szerződés szerinti teljesítés megkezdésétől a teljesítés megrendelő általi elfogadásáig terjedő időszak valamennyi naptári napját számba véve.

A Kormány a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete alapján a következőket rendelte el:

A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.

A feltételeknek megfelelő mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni. A meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

A mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való megfelelés megállapítása az alábbiak szerint történik:

a beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint készített és elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok alapján;

a beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő adóév árbevétel- és létszámadatai szerint, a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és létszámadatok alapján.

A feltételeknek megfelelő adóalany esetében, akkor alkalmazható a 2021. évi adóelőleg 50 százalékban történő megfizetése, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára (a hivatkozott Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése szerint) nyilatkozatot tesz, továbbá – ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelenti telephelyének címét.

A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

Az állami adó- és vámhatóság a nyilatkozatot elektronikus úton megküldi a nyilatkozatot tevő vállalkozó székhelye és az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára.

A Pénzügyminisztérium tájékoztatása alapján a KATA-s adózók esetében – akik főszabály szerint nem adnak bevallást – automatikusan érvényesíthető ez az engedmény a 2021. év vonatkozásában.

A tevékenységét 2021. január 1-jét követően kezdő, naptári évtől eltérő üzleti évet választó mikro-, kis- és középvállalkozásnak a kedvezményes adómértéket a 2021. évben kezdődő adóévében kell alkalmaznia.

Muskovits Gáborné
adóügyi főelőadó

 

Tájékoztatás Gépjárműadóval kapcsolatos változásról

Tisztelt Adózóink!

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően – 2021. január 1-től – a gépjárműadóval kapcsolatos teljes körű hatósági ügyintézést az állami adóhatóság (NAV) látja el.

A 2021. január 1-től kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, a NAV 2021-ben kiadandó határozata szerint.

Ettől az időponttól kezdődő adókötelezettségek vonatkozásában az önkormányzati adóhatóság tájékoztatást sem tud adni. Ezért kérdéseikkel az állami adhatósághoz szíveskedjenek fordulni.

A 2021. előtti időszakra vonatkozóan megállapított gépjárműadó kötelezettség és az esetleges hátralékok végrehajtása esetében továbbra is Lepsény Nagyközségi Önkormányzat adóhatósága jár el.

Megértésüket, együttműködésüket köszönjük!

 

Muskovits Gáborné
adóügyi főelőadó

Gépjárműadóval kapcsolatos változásokról tájékoztatás

Iparűzési adóval kapcsolatos változásokról tájékoztatás

Tájékoztató fogorvosi rendelésről

Hozzáadva: 2021. január 11. | Kategória: Lakossági információk

Tisztelt Lakosok!

2021. január 11-én és 12-én a fogászati rendelés szünetel.
Helyettes: dr. Osváth Péter
Helyettesítés alatt a doktor urat KIZÁRÓLAG sürgősségi esetben
(csillapíthatatlan fogfájás, arcduzzanat, elesett állapot)
keressék.

 Cím:Sárszentmihály, Május 1 utca 33
 Telefon: 22/785585
 Rendelési idő:
Hétfő 11:00 – 13:00
Kedd 9:00 – 11:00

Tisztelettel:
dr. Imrédi Szilvia

Önkormányzati álláslehetőség

Hozzáadva: 2021. január 4. | Kategória: Lakossági információk, Önkormányzati felhívások

* Mezőőri pályázat

Felhívás

Hozzáadva: 2020. december 17. | Kategória: Lakossági információk

ASSISI SZENT FERENC RÓMAI
KATOLIKUS KARITÁSZ CSOPORT –
LEPSÉNY

Kép egy karácsonyi ajándékát bontogató gyermekről.Szeretettel várunk és hívunk minden nehezen élő családot, akinek gyermeke van, a Lepsényi Római Katolikus  Templomhoz (Lepsény Posta utca) 2020. december 19-én szombaton 10:00 – 12:00 óra között, hogy válasszanak a gyermekek játékokat karácsonyra. Ezzel szeretnénk hozzájárulni az ajándékozáshoz, legyen minden karácsonyfa alatt a kicsiknek meglepetés!

 

Caritas logo

 

 

Németh Györgyi Karitász Csoportvezető

 

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság hírlevele

Hozzáadva: 2020. december 17. | Kategória: Lakossági információk

Az Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer fejléce A Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság felhívása, hogy az ünnepek környékén értékeikre fokozottan ügyeljenek.

Cím: 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 2., postacím: 8002 Székesfehérvár, Pf:63.
Tel.:+36 (22) 541-600; Fax:+36 (22) 541-600/21-28, BM tel.: 03 (22) 22-33; BM Fax: 03 (22) 21-28
e-mail: fejermrfk@fejer.police.hu

Tájékoztatás kormányzati ügyfélvonalról

Hozzáadva: 2020. december 17. | Kategória: Lakossági információk

Tisztelt Ügyfelek!

A pandémiás időszakban különös fontossággal bír az, hogy az ügyfelek használják az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat. Ennek elősegítése érdekében, 2021. január 1-től a Kormányzati Ügyfélvonal (1818) segíti az elektronikus ügyintézési portál használatát.

A 1818 a következő szolgáltatások ellátását biztosítja:

– segítségnyújtás a rendszerbe való belépéshez,
– technikai segítség az oldalon megjelenő szolgáltatások kapcsán,
– ügyfelek támogatása az ASP rendszer használata során,
– kapcsolattartás a központi szolgáltatóval, valamint az ügyféltámogatói feladatok ellátó szervezetekkel,
– intézhető ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás,
– SZEÜSZ-szel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések, észrevételek fogadása, kivizsgálása, továbbítása, megválaszolása.

Az önkormányzati adó és egyéb hivatali ügyekben természetesen továbbra is az önkormányzat az illetékes, és a saját ügyfélszolgálati csatornán keresztül biztosít támogatást.

Javasoljuk, hogy ügyek intézéséhez használják az e-önkormányzatportál szolgáltatásait.

Lepsényi Polgármesteri Hivatal

Fogászati rendelés tájékoztató

Hozzáadva: 2020. december 15. | Kategória: Lakossági információk

Tisztelt Betegek!

A fogászati rendelés szünetel december 21-23. napokon és december 28-31. napokon.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy december 21 – január 3. napokon a székesfehérvári fogászati ügyeleten vehető igénybe az ellátás
sürgősségi esetben,
telefonos egyeztetést követően,
térítés ellenében.

Fogászati ügyelet:

Cím: Székesfehérvár, Seregélyesi u. 17. /Orvosok Háza/
Telefon: 22/502-140
Rendelési idő: 8:00-14:00

Tisztelettel:
dr. Imrédi Szilvia

Közlemény igazgatási szünetről

Hozzáadva: 2020. december 15. | Kategória: Lakossági információk

KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Lepsényi Polgármesteri Hivatal
december 21 – 2021. január 3-ig igazgatási szünet miatt zárva tart.

Ügyeleti napok:

december 21. (hétfő) 10-12 óráig
december 22. (kedd) 13-15 óráig
december 23. (szerda) 8-10 óráig
december 28. (hétfő) 10-12 óráig
december 29. (kedd) 13-15 óráig
december 30. (szerda) 8-10 óráig

 

Rendkívüli ügyek esetén hívható telefonszám: 06-22/585-024

Kérjük szíves megértésüket.

Lepsény, 2020. december 7.

                                                                                   Lepsényi Polgármesteri Hivatal

Hulladékszállítás ünnepi rendje

Hozzáadva: 2020. december 9. | Kategória: Lakossági információk

Ünnepi szállítási rend Lepsény településen

2020. december 25. (péntek) helyett 2020. december 23. (szerda)

2021. január 1. (péntek) helyett 2020. december 30. (szerda)

Kérjük, hogy az edényzeteket reggel 6 óráig szíveskedenek kihelyezni az ingatlan elé, mivel kollégáink a megszokott járattervtől eltérő időpontokban gyűjtik a hulladékot.

Ügyfélszolgálataink ünnepi nyitvatartása

Ügyfélszolgálataink 2020. December 24-én, 25-én, illetve 2021. január 1. napján zárva tartanak.

POLGÁRDI – Központi ügyfélszolgálat

Utolsó ügyfélfogadási nap                2020. december 23. (szerda) 7:00-13:00

Első ügyfélfogadási nap                           2021. január 4. (hétfő) 7:00 – 16:00

  1. December 28-31. (hétfőtől csütörtökig) 8:00 – 12:00

 

VERTIKÁL Nonprofit Zrt.

Közlemény

Hozzáadva: 2020. december 8. | Kategória: Lakossági információk

KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Lepsényi Polgármesteri Hivatal
2020. december 12-én (szombat)
zárva tart.

Kérjük szíves megértésüket.
Lepsény, 2020. december 7.

Lepsényi Polgármesteri
Hivatal