Legfrissebbek Lepsényről

Pályázati kiírás a Magyar Államkincstártól

Hozzáadva: 2016. május 2. | Kategória: Lakossági információk

Pályázati kiírás-1

Óvodai felvétel a 2016/2017-es évre

Hozzáadva: 2016. április 20. | Kategória: Lakossági információk

kiírás

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján:

 Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A felmentést a szülő írásban kérheti.

A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető. A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

A jelentkezési lap letölthető Lepsény Nagyközség honlapjáról vagy személyesen kérhető a LÁMK Napraforgó Óvoda óvodatitkártól, Kirrné Hartmann Krisztinától.

Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti, körzetileg illetékes, vagy választott óvodában lehet. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. A Lepsényi ÁMK Napraforgó Óvoda felvételi körzete Lepsény nagyközség közigazgatási területére terjed ki.

Az óvodába jelentkezhet minden olyan gyermek, aki 2016. augusztus 31.-ig betölti a 3. életévét. Gyermeke felvételét kérheti a Szülő, ha a gyermek a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) lehetőleg gyermekével együtt érkezzen, és hozza magával:

 • A kitöltött jelentkezési lapot
 • A gyermek születési anyakönyvi kivonatát, érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolványát, TAJ kártyáját.
 • A gyermek tartós betegsége esetén orvosi igazolást.
 • A szülő érvényes személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A gyermek, 3. életévétől a tankötelezettsége megkezdéséig napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Amennyiben a szülő óvodaköteles gyermekét nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül (2016. június 3.) írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Azon szülők, akiknek gyermeke 2017. január 31. után tölti be 3. életévét a beíratás során jelezzék felvételi szándékukat az intézményben, és felvételükről a 2016/2017-es nevelési évben a folyamatos felvételre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

Az óvoda, Alapító okiratában foglaltaknak megfelelően felvételt biztosít az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek számára is. A sajátos nevelési igényű gyermekek felvételéhez az illetékes szakértői bizottság jelöli ki az intézményt.

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírások alapján. Az óvoda vezetője a felvételi kérelemről /a döntést megalapozó indoklással, valamint a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással/ a beíratás utolsó napját követő 21. napon belül írásban értesíti a szülőt. A döntéssel szemben fellebbezni a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül lehet.

 

Óvodai felvételi kérelem 2016.
Felmentési kérelem kötelező óvodalátogatás alól

aláírás

KSH lakossági adatgyűjtés 2016-ban!

Hozzáadva: 2016. április 6. | Kategória: Lakossági információk

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a KSH 2016. évi adatgyűjtése keretében településünkön is esedékesek lehetnek személyes interjúk.

Kérjük Önöket, támogassák a statisztikai hivatal munkatársai által végzett munkát!

Részletes információ: KSH felmérés

 

Köszönettel:

Lepsény Nagyközség Önkormámnyzata

Munkalehetőség Kulturális Közfoglalkoztatás keretében!

Hozzáadva: 2016. március 29. | Kategória: Lakossági információk

Értesítjük a kedves polgárokat, hogy Lepsény Nagyközség, valamint Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata kulturális közfoglalkoztatás keretében egy éven keresztül kínál munkalehetőséget napi 8 órában a települések kulturális intézményeiben!

Az álláshelyek betöltésének alapfeltételei:

 • Érettségi bizonyítvány megléte
 • 25 év feletti életkor
 • Regisztrált álláskeresői státusz

Munkavégzés helyszíne:

 • Lepsény Nagyközség: 1 fő
 • Mezőszentgyörgy Község: 1 fő

 

Bővebb információ, és egyéb kérdésekkel kapcsolatban az önkormányzatok munkatársai várják jelentkezésüket a hivatali elérhetőségeken keresztül!

Lepsény Nagyközség:

Telefon: 06-22-585-024 / 06-22-437-002
E-mail: onkpmh@lepseny.hu

Mezőszentgyörgy Község:

Telefon: 06-22-585-095
E-mail: mezoszentgyorgy@euromail.co.hu

Tisztelettel:
Lepsény Nagyközség Önkormányzata

Ünnepség 2016. március 15-én Lepsényben!

Hozzáadva: 2016. március 11. | Kategória: Lakossági információk

március15_3

Álláslehetőség a Lepsényi ÁMK Napraforgó Óvodájában!

Hozzáadva: 2016. február 29. | Kategória: Lakossági információk

A Lepsényi Általános Művelődési Központ pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A munkavégzés helye: 8132 Lepsény, Fő u. 97.

Jelentkezési határidő: 2016. március 18.

Részletes információ:  Álláspályázat-Óvodapedagógus

 

Munkalehetőség kulturális közfoglalkoztatás keretében!

Hozzáadva: 2016. január 12. | Kategória: Önkormányzati felhívások

Értesítjük a kedves polgárokat, hogy kulturális közfoglalkoztatás keretében az önkormányzat 2016. március 1-től kezdődően, egy éven keresztül kínál munkalehetőséget napi 8 órában a település kulturális intézményeiben!

Az álláshely betöltésének alapfeltétele az érettségi bizonyítvány megléte.

Bővebb információ, és egyéb kérdésekkel kapcsolatban az önkormányzat munkatársai várják jelentkezésüket a hivatal elérhetőségein keresztül!

Telefon: 06-22-585-024 / 06-22-437-002
E-mail: onkpmh@lepseny.hu

Jelentkezési határidő: 2016.01.14-ig!

 

Tisztelettel:
Lepsény Nagyközség Önkormányzata

Közmeghallgatás 2015. november 26-án!

Hozzáadva: 2015. november 23. | Kategória: Lakossági információk

MEGHÍVÓ

Tisztelt lepsényi lakosok!

 

Lepsény Nagyközség Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja Önöket a 2015. november 26-án, csütörtökön 17.00 órakor kezdődő Közmeghallgatásra.

A közmeghallgatás főbb pontjai:

 • Beszámoló az elmúlt időszak tevékenységeiről, eredményeiről
 • Terveink a következő időszakra
 • Lakossági kérdések és vélemények

Helyszín: Művelődési Ház – Lepsény

Célunk, hogy a kérdéseket, észrevételeket, valamint az esetleges problémákat a polgárokkal közösen kezeljük, illetve a jövőbeni terveinkben is aktív résztvevőként tekintünk a nagyközség lakosaira. Ennek érdekében kérjük a kedves polgárokat, részvételükkel, és véleményükkel segítsék munkánkat, hogy a településért továbbra is közösen tevékenykedhessünk.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

 

Salamon Béla

Polgármester

                                                                                             

KalászNet hálózatkarbantartási- és korszerűsítési munkálatok október 26 és 29 között!

Hozzáadva: 2015. október 23. | Kategória: Lakossági információk

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a KalászNet Kft. október 26-29. között Enying, Lepsény, Mezőszentgyörgy, Csajág, Füle, Balatonfőkajár és Küngös településeken hálózatkarbantartási- és korszerűsítési munkálatokat végez.

A munkavégzés ideje alatt rövid idejű, szakaszos kiesések léphetnek fel a szolgáltatások vételében, amelyért ezúton is elnézésüket kérjük!

 

Bízunk abban, hogy fenti munkálataink eredményeképpen a jövőben még jobb minőségben tudják élvezni szolgáltatásainkat!

Megértésüket köszönjük!

 

Üdvözlettel,

KalászNet Kft.

image001

Ünnepi megemlékezés az ’56-os forradalomról!

Hozzáadva: 2015. október 19. | Kategória: Lakossági információk

Lepsény Nagyközség Önkormányzata ezúton szeretettel meghívja a tisztelt polgárokat az 1956-os forradalom 59. évfordulója alkalmából megrendezett megemlékezésére.

Időpont: 2015. október 22. (Csütörtök)
Helyszín: ’56-os emlékmű / Petőfi Sándor Művelődési Ház

okt22