Legfrissebbek Lepsényről

Közlemény

Hozzáadva: 2022. március 28. | Kategória: Lakossági információk

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környeethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 8. § (1) és (1a) bekezdése alapján a Pest Megyei Kormányhivatal közleményét az alábbi linken olvashatják:

>> KÖZLEMÉNY <<

MOBILIZÁLT KORMÁNYABLAK ÜGYFÉLSZOLGÁLAT LEPSÉNYBEN

Hozzáadva: 2022. március 22. | Kategória: Lakossági információk

A közlemény fejléce; egy fénykép a buszról, és a kormányablak logója

 

HÁZHOZ VISSZÜK AZ ÜGYINTÉZÉST

2022. ÁPRILIS 05-én (kedd)
10:00 -14:00 óráig
Lepsény, Posta u. 31/A. Művelődési Ház
 
INTÉZHETŐ ÜGYEK:
Többek közt a lejárt okmányok cseréje, például
– személyi igazolvány
– útlevél
– jogosítvány
– lakcím
– diákigazolvány
 
(Illetékfizetésre csak bankkártyával van lehetőség.)
 
További információ: www.kormanyablak.hu

Óvodai beiratás 2022-2023

Hozzáadva: 2022. március 22. | Kategória: Lakossági információk

Értesítjük a kedves Szülőket, hogy

 2022/2023-as nevelési év óvodai beíratására

2022. április 20 – 21-én kerül sor 800-1500 óráig
a Lepsényi Napraforgó Óvodában. /Cím: Lepsény, Fő u. 97./
Telefon: 437 – 022, e-mail: napraforgoovi.lepseny@gmail.com

Április 12-én, kedden 10 órától ismerkedésre várjuk a leendő óvodásokat és szüleiket.

(Kérjük, hogy váltó cipőt hozzanak magukkal, esetlegesen egészségügyi szájmaszkot)

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján:

 Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

 A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

A szülő felmentés iránti kérelmét tárgy év április 15-ig nyújthatja be a megyeszékhely szerinti illetékes Járási Hivatalhoz. A hivatal a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, a negyedik életév betöltését követő augusztus 31-ig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

A jelentkezési lap személyesen, előre is kérhető a Lepsényi Napraforgó Óvoda óvodatitkárától, Hartmann Krisztinától. A hosszadalmas várakozás elkerülése végett, időpont egyeztethető a 06-22-437 022-es telefonszámon. Valamint letölthető a Lepsény Nagyközségi Önkormányzat honlapjáról.

Óvodai felvétel iránti kérelem 2022-2023

Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti, körzetileg illetékes, vagy választott óvodában lehet. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. A Lepsényi Napraforgó Óvoda felvételi körzete Lepsény nagyközség közigazgatási területére terjed ki.

Az óvodába jelentkezhet minden olyan gyermek, aki 2022. augusztus 31.-ig betölti a 3. életévét. Gyermeke felvételét kérheti a Szülő, abban az esetben is, ha a gyermek a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) gyermekével együtt érkezzen, és hozza magával:

  • A kitöltött jelentkezési lapot
  • A gyermek születési anyakönyvi kivonatát, érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolványát, TAJ kártyáját.
  • A gyermek tartós betegsége esetén orvosi igazolást.
  • A szülő érvényes személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A gyermek 3. életévétől a tankötelezettsége megkezdéséig napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Amennyiben a szülő óvodaköteles gyermekét nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül (2022. május 05.) írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Az értesítéshez kitöltendő űrlap elérhetősége: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejelentes_urlap.

Azon szülők, akiknek gyermeke 2023. január 31. után tölti be 3. életévét a beíratás során jelezzék felvételi szándékukat az intézményben, és felvételükről a 2022/2023-as nevelési évben a folyamatos felvételre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

Az óvoda, Alapító okiratában foglaltaknak megfelelően felvételt biztosít az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek számára is. A sajátos nevelési igényű gyermekek felvételéhez az illetékes szakértői bizottság jelöli ki az intézményt.

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírások alapján. Az óvoda vezetője a felvételi kérelemről /a döntést megalapozó indoklással, valamint a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással/ a beíratás utolsó napját követő 21. napon belül írásban értesíti a szülőt. A döntéssel szemben fellebbezni a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül lehet.

 

Lepsény, 2022. február 14.

 

Iglainé Kádár Orsolya
óvodavezető

 

 

Attachments

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat karbantartót keres

Hozzáadva: 2022. március 11. | Kategória: Önkormányzati felhívások

Feladatok: az önkormányzat székhelyén és intézményei telephelyein ingatlanok állagának megóvása, javítása, gépek, berendezések karbantartása – javítása, egyéb karbantartási feladatok ellátása.

A munkajogviszony létrejötte munkaszerződés alapján, határozatlan időre, próbaidő kikötésével jön létre.

Jelentkezési határidő: 2022. március 20.

Benyújtandó dokumentumok:

– önéletrajz
– középfokú műszaki végzettséget (pl: villanyszerelő, épület-és szerkezetlakatos, épületgépész, mezőgazdasági) igazoló dokumentumok másolata /szakmunkás bizonyítvány
– kisgépkezelői képesítés (elfogadhatóak: építőipari, faipari, fémipari, kertészeti)
– erkölcsi bizonyítvány
– B és T kategóriás jogosítvány másolata

Jelentkezés módja: postai úton, személyesen vagy e-mail-en Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Salamon Béla polgármester részére címezve az alábbi elérhetőségeken:

– 8132 Lepsény, Fő u. 74.
polgarmester@lepseny.hu

Állással kapcsolatban érdeklődni lehet Salamon Béla polgármesternél a 06 30 259 8030-as telefonszámon.

Bérezés: megegyezés szerint

 

Kamionhúzó verseny Lepsényben

Hozzáadva: 2022. március 10. | Kategória: Lakossági információk

A Central European Strongman Association (Közép-európai Erősember Szervezet) kamionhúzó versenyt szervez Lepsényben. A rendezvényt Lepsény Nagyközségi Önkormányzat és több helyi vállalkozás is támogatja.

A különleges sporteseményre szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Kamionhúzó plakát

Tájékoztatás

Hozzáadva: 2022. március 7. | Kategória: Lakossági információk

***

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a gázszolgáltatás a település egyes részein műszaki hiba miatt szünetel. A hiba elhárításáról tájékoztatjuk Önöket.

***

Felhívás adománygyűjtésre

Hozzáadva: 2022. február 28. | Kategória: Lakossági információk

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat adománygyűjtést szervez az Ukrajnából, Kárpátaljáról Magyarországra menekülők számára, melyet az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül juttatunk el az orosz-ukrán háború civil érintettjeinek.

Tartós élelmiszerek, tisztálkodószerek, jó állapotban lévő gyermek és női ruházatok felajánlását naponta 8 és 15 óra között fogadjuk a Polgármesteri Hivatal épületében.

 

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:

06 22 585 024

 

Minden kis segítség sokat jelent!

Lepsény, 2022. február 28.

Salamon Béla sk.
polgármester

A fenti felhívás beszkennelt állapotban

Tájékoztató bölcsődei ellátással kapcsolatos igényfelmérésről

Hozzáadva: 2022. február 28. | Kategória: Lakossági információk

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 34.§-ában foglaltak alapján a települési önkormányzat minden év március 1-jéig helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő április 15-ig jelezheti a települési önkormányzatnak a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.

Az önkormányzat bölcsődei ellátás megszervezésére szóló TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00028 számú pályázatának megvalósítása hamarosan befejeződik, előreláthatóan 2022 szeptemberétől Lepsényben az új bölcsőde fogadja a gyermekeket.

Az érintett szülők ill. törvényes képviselők bölcsődei ellátás iránti előzetes szándékukat a www.lepseny.hu honlapról letölthető Nyilatkozat nyomtatványon tehetik meg.

A nyilatkozatot eredeti példányban kitöltve, aláírva a Lepsényi Polgármesteri Hivatalban személyesen, postán vagy a területi védőnőhöz lehet visszajuttatni 2022. április 15-ig.

 

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat

>> A nyomtatvány megtekintéséhez kattintsanak ide <<

Meghívó

Hozzáadva: 2022. február 21. | Kategória: Lakossági információk

Meghívó február 22-i testületi ülésre. 17 órakor kezdődik a lepsényi községháza nagytermében.

Útfelújítási munkálatok

Hozzáadva: 2022. február 20. | Kategória: Lakossági információk

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. február 21-től kezdődően – várhatóan három héten keresztül – útfelújítási munkálatokat végeznek:

* a Deák Ferenc utca Fő utca és Petőfi utca közötti szakaszán
* a Rákóczi utca SIBO és Temető utca közötti szakaszán
* valamint a Temető utca Rákóczi utca és Posta utca közötti szakaszán.

A felújítás időtartama alatt az érintett utcák több esetben részlegesen vagy teljesen le lesznek zárva. Kérjük, hogy figyeljék a kihelyezett közlekedési táblákat és annak megfelelően közlekedjenek.

Kérjük az érintett útszakaszok lakóit, hogy járműveikkel ne parkoljanak közterületen, mert azzal akadályozzák a munkavégzést.

Köszönjük türelmüket és megértésüket!

Salamon Béla
polgármester