Legfrissebbek Lepsényről

Önkormányzati álláslehetőség

Hozzáadva: 2023. április 20. | Kategória: Lakossági információk

Lepsényi Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet

Pénzügyi ügyintéző

munkakör/feladatkör betöltésére

 

>> A teljes pályázati kiírást erre a linkre kattintva olvashatják<<

 

Tájékoztató a kormányablak új ügyfélfogadási rendjéről

Hozzáadva: 2023. április 18. | Kategória: Lakossági információk

Lakossági tájékoztató a biológiailag lebomló zsákok átvételéről

Hozzáadva: 2023. április 17. | Kategória: Lakossági információk

 

 

>> Meghatalmazás nyomtatvány letöltése <<

 

Lakossági tájékoztató építési hulladék elhelyezéséről

Hozzáadva: 2023. április 13. | Kategória: Lakossági információk

Kormányablak busz érkezik Lepsénybe 2023. április 17.-én

Hozzáadva: 2023. április 4. | Kategória: Lakossági információk

Fenntartói közlemény óvodai és mini bölcsődei beíratásról

Hozzáadva: 2023. április 3. | Kategória: Lakossági információk

 

 Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023/2024. nevelési évre a

 LEPSÉNYI NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDÉBEN

az alábbi beíratási időpontokat határozta meg:

2023. április 24. (hétfő) 8-16 óráig

2023. április 25. (kedd) 8-16 óráig;

Beíratás helye:                        8132 Lepsény, Fő u. 97.

Felvételi körzet: Lepsény közigazgatási területe

 A beíratáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok: 

  • kitöltött felvételi kérelem,
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány és/vagy
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • a gyermek TAJ-száma,
  • külön élő szülők esetén a külön élő szülő hozzájáruló nyilatkozata

Bölcsődei beiratkozáshoz további  szükséges dokumentumok:

  • munkáltatói igazolás,
  • a gyermek egészségügyi kiskönyve a szükséges oltások igazolásáról.

Az óvodába fent jelzett napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2023. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Kérjük, a jelentkezési lapokat – melyek az óvoda titkártól kérhetők, illetve az önkormányzat oldaláról letölthetők – a beíratás napjáig megküldeni szíveskedjenek, a napraforgoovi.lepseny@gmail.com email címre, illetve kitöltve személyesen hozzák magukkal a beiratkozáshoz.

Tájékoztató óvodai jogviszony létesítésére vonatkozó jogszabályokról

Minden gyermeknek, aki augusztus 31-ig betölti a 3. évét, szeptembertől legalább napi négy órában óvodai nevelésben kell részesülnie. A felvételt a szülőnek, gondviselőnek szükséges kérelmeznie.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvoda kezdés halasztását április-15-ig kérelmezhetik a szülők a területileg illetékes járási hivatalnál:

Fejér Vármegyei Kormányhivatal

Enyingi Járási Hivatal

8130 Enying, Szabadság tér 14.

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.) 72. § (1) értelmében:

A szülő kötelessége, hogy

b) biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését.”

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2023. augusztus 31-ig betölti a három évet.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvoda kötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül (2023. május 05.) írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvoda kötelezettséget a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvoda vezetőt.

Óvoda kötelezettség külföldön való teljesítésének bejelentése: https://ohtan.oh.gov.hu/

Azon szülők, akiknek gyermeke 2024. január 31. után tölti be 3. életévét a meghatározott beíratási időszak során (tehát 2023. április 24-25) jelezzék felvételi szándékukat az intézményben. Felvételükről a 2023/2024-es nevelési évben a folyamatos felvételre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dönt az intézmény vezetője.

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a Nkt., valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) az irányadó.

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás szabályai: 

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az intézmény vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírások alapján.

A nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (4) bekezdése alapján az intézmény vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel legkésőbb 2023. május 26-ig. Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az intézményvezetőnél. Az eljárás során a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést. A másodfokú eljárás keretén belül a döntést hozó a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele:

A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai felvételéhez a pedagógiai szakszolgálat javaslata szükséges.

 Tájékoztató bölcsődei jogviszony létesítésére vonatkozó jogszabályokról

 Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról (továbbiakban Gyvt.)

42. § (1) „A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény.”

A Lepsényi Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde gyermekeket 20 hetes kortól vehet fel és nevelhet. A mini bölcsődei férőhelyek száma: 8 fő, abban az esetben, ha valamennyi felvett gyermek betöltötte 2. életévét.

A bölcsődei nevelési év szeptember 01-től augusztus 31-ig tart.

A bölcsődei jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a Gyvt., valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV.30.) NM rendelet az irányadó.

A bölcsődei jogviszony létesítésével összefüggő eljárás szabályai:

A bölcsődei felvételről a mini bölcsődei férőhelyek függvényében az intézmény vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírások alapján. Az intézmény vezetője a bölcsődei felvételi kérelemnek helyt adó döntését és a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel legkésőbb 2023. május 26-ig.

A Gyvt, 43.§ (3) bekezdése szerint

„A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni

a) – ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll –aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
b) a védelembe vett gyermeket.”

A gyermek bölcsődébe történő felvételét a védőnő, a házi gyermekorvos, a háziorvos, a szociális, illetve a családgondozó, a gyermekjóléti szolgálat és a gyámhatóság is kezdeményezheti. Ehhez azonban a szülő hozzájárulására is szükség van.

A mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermekek esetében az intézményvezető a Gyvt, 151.§ (4) bekezdés alapján bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési díjat, valamint Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (V.5.) önkormányzati rendelete alapján gondozási térítési díjat állapít meg, melyről határozatban értesíti a szülőket. (A gondozási térítési díj összege bruttó 1.500,- ft/nap/fő).

Amennyiben az ellátást igénylő személy vagy törvényes képviselője az ellátás igénybevételéről szóló döntést vitatja, a döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézményvezetőhöz benyújtott, Lepsény Nagyközségi Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz címzett írásbeli kérelmet terjeszthet elő.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek bölcsődei felvétele:

A sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődei felvételéhez a pedagógiai szakszolgálat javaslata szükséges.

Dr. Szűts Dóra Katalin
jegyző

Szabó Szilvia
Intézmény vezető

A jelentkezéshez szükséges nyomtatványok az alábbi linkeken letölthetők:

Óvodai felvételi kérelem 2023.

Bölcsődei felvételi kérelem 2023

Étkezési nyilatkozat 2023

Jövedelemnyilatkozat térítési díj megállapításához  

Elhagyott kerékpár gazdáját keressük!

Hozzáadva: 2023. március 31. | Kategória: Lakossági információk

Figyelem!

Az Önkormányzat épülete előtt, egy hete elhagyott kerékpár gazdáját keressük!

Tulajdonjog igazolása mellett az Önkormányzatnál átvehető.

 

Fejér Vármegyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatal tájékoztatása

Hozzáadva: 2023. március 31. | Kategória: Lakossági információk

Fejér Vármegyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatal

tájékoztatása

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,

hogy az ügysegédi ügyfélfogadás 2023. április 1.-től továbbra is szünetel.

Ügyeik intézésére az ismert telefonszámokon (06/22-795-873, 795-874, 795-875)

és személyesen ügyfélfogadási időben a kollégák kézségesen állnak az ügyfelek rendelkezésére.

 

Zámbó Tiborné
hivatalvezető
Fejér Vármegyei Kormányhivatal
Enyingi Járási Hivatal
Enying, Szabadság tér 14.
Tel.: +36 (22) 795-880
Mobil:+36 (20) 4262256

Lakossági tájékoztatás az M8-M7 Dunaújváros közötti szakasz munkálatok megkezdéséről

Hozzáadva: 2023. március 31. | Kategória: Lakossági információk

A tervezett M8 gyorsforgalmi út M7 – Dunaújváros közötti szakaszán az Építési és Közlekedési Minisztérium megrendelésére a munkálatokat megkezdték, melynek során az Unitef’83 Zrt. és a Főmterv Zrt. készíti az engedélyezési és a kiviteli terveket.

Ennek keretében a tervezett nyomvonalon további geotechnikai terepi vizsgálatokra van szükség.

Előreláthatólag 2023 április-május hónapban végzik a munkálatokat, az alábbi települések érintésével:

Lepsény, Enying, Mátyásdomb, Kisláng, Dég, Kálóz, Sárbogárd, Sárszentágota

A feltárások során talajmechanikai fúrásokra és statikus nyomószondázásra van szükség, a tervezett hidak közelében.

Amennyiben a terepi vizsgálatok esetén ZÖLDKÁR keletkezik, akkor azt jegyzőkönyv alapján a Tervező cég (Unitef’83 Zrt.) megtéríti.

Fontos, hogy a zöldkárról készült fényképeken egyértelműen bizonyítható legyen a károkozás nagysága és környezete a beazonosíthatóság miatt.

A zöldkár felvételére szolgáló jegyzőkönyv a helyszínen dolgozó alvállalkozónál igényelhető.

 

Pályázati kiírás

Hozzáadva: 2023. március 30. | Kategória: Lakossági információk, Pályázati információk

Pályázati kiírás

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás elvégzésére

A teljes pályázati kiírás az alábbi linken megtekinthető

Köszöntjük Lepsény Nagyközség hivatalos honlapján!

Az oldalon található tartalmak feltöltés alatt állnak.

MFF kedvezményezett

Lepsény Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 8132 Lepsény, Fő u. 74.

KAPCSOLAT